DIGITAL-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мукачівський державний університет
Анотація
Стаття присвячена огляду технологій digital-маркетингу як основного інструменту для розвитку підприємств в умовах кризи. Мета дослідження – визначити ефективні інструменти цифрового маркетингу, які є доречними та доступними для підприємств, що працюють в умовах кризи. Актуальність дослідження зумовлена низкою економічних криз, з якими зіткнулось підприємництво в Україні, зокрема кризою пандемії Covid-19, а також кризою, викликаною війною між Україною та Росією. Для досягнення мети в процесі дослідження виконано такі завдання, зокрема: показано значення маркетингу в антикризовому управлінні підприємства; визначено особливості цифрового розвитку в Україні; показано основні методи цифрового маркетингу, які можуть використовуватися в умовах кризи; розглянуто особливості використання різних методів цифрового маркетингу та їх доцільність для підприємства в умовах кризи. Методологія та методи. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи пізнання, до яких відноситься критичний аналіз, синтез інформації, методи індукції та дедукції. Результати дослідження показали, що в умовах кризи населення України є готовим до використання цифрових технологій на 60%. Це означає, що основна частина ділових процесів може бути переведена до цифрової форми. Використання digital-маркетингу дозволяє вирішити низку важливих в умовах кризи завдань, зокрема: забезпечення безпеки, автоматизації, комунікації, розвитку, моніторингу діяльності підприємства. Порівняння різних методів digital-маркетингу показало, що в умовах кризи доречно використовувати ті інструменти, які мають короткостроковий ефект, не потребують значної витрати ресурсів та можуть бути реалізовані в короткий проміжок часу. До таких відноситься контекстна реклама, маркетинг соціальних мереж, E-mail маркетинг. Наукову новизну формує визначення особливих методів digital-маркетингу, доречних для підприємств в умовах кризи. Практичне значення дослідження полягає у можливості використання його результатів в процесі побудови стратегічних та тактичних планів розвитку підприємства. The article is devoted to the review of digital marketing technologies as the main tool for the development of enterprises in crisis conditions. The purpose of the study is to identify effective digital marketing tools that are appropriate and available for businesses operating in crisis. The relevance of the study is due to a number of economic crises faced by entrepreneurship in Ukraine, in particular the crisis of the Covid-19 pandemic, as well as the crisis caused by the war between Ukraine and Russia. To achieve the goal, the following tasks were performed in the research process, in particular: the importance of marketing in the anti-crisis management of the enterprise is shown; the peculiarities of digital development in Ukraine are determined; shows the main methods of digital marketing that can be used in crisis conditions; features of the use of various digital marketing methods and their expediency for the enterprise in crisis conditions are considered. Methodology and methods. In the course of the research, general scientific methods of cognition were used, which include critical analysis, synthesis of information, methods of induction and deduction. The results of the study showed that in the conditions of the crisis, the population of Ukraine is ready to use digital technologies by 60%. This means that the main part of business processes can be transferred to digital form. The use of digital marketing allows you to solve a number of important tasks in times of crisis, in particular: ensuring security, automation, communication, development, monitoring of the company's activities. A comparison of different digital marketing methods showed that in times of crisis, it is appropriate to use those tools that have a short-term effect, do not require a significant expenditure of resources and can be implemented in a short period of time. These include contextual advertising, social network marketing, and e-mail marketing. Scientific novelty is formed by the definition of special methods of digital marketing, appropriate for enterprises in crisis conditions. The practical significance of the research lies in the possibility of using its results in the process of building strategic and tactical plans for the development of the enterprise.
Опис
Ключові слова
цифровий маркетинг, антикризовий розвиток, smm, контекстна реклама, вірусний маркетинг, мобільний маркетинг, seo, digital marketing, anti-crisis development, contextual advertising, viral marketing, mobile marketing
Цитування
Гречаник О. Є. Digital-маркетинг як інструмент антикризового розвитку підприємств / О. Є. Гречаник, Т. М. Хлєбнікова, О. В. Темченко // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 43.