Використання технологій критичного мислення на уроках читання в початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено використання технологій критичного мислення на уроках читання в початковій школі. Технології критичного мислення можна використовувати для формування ключових компетентностей і особливо вони дієві на уроках мовно літературної галузі, оскільки постійна робота з текстами, створенням оригінального вербального контенту, розроблення нових сюжетів до загально відомих творів дає потужне підґрунтя для розвитку креативності й критичності. Зауважено, що саме навички критичного мислення сприяють розвитку допитливості молодших школярів, формують незалежність думки, уміння підтримувати діалог і проводити дискусію, бути терпимими до позицій інших людей, а значить соціально й комунікативно компетентними. The article examines the use of critical thinking technologies in reading lessons in elementary school. Technologies of critical thinking can be used to form key competencies and are especially effective in language and literature classes, as constant work with texts, creation of original verbal content, development of new plots for well-known works provides a powerful basis for the development of creativity and criticality. It is noted that the skills of critical thinking contribute to the development of the curiosity of younger schoolchildren, form independence of thought, the ability to maintain a dialogue and conduct a discussion, to be tolerant of other people's positions, which means socially and communicatively competent.
Опис
Ключові слова
початкова школа, критичне мислення, літературне читання, магістерські роботи, Elementary School, critical thinking, literary reading, master's work
Цитування
Ігнатова Т. Використання технологій критичного мислення на уроках читання в початковій школі / Т. Ігнатова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 102.