ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Автором обґрунтовано можливості формування екологічної свідомості дошкільників засобами музичного мистецтва, розкрито сутність екологічної свідомості дітей дошкільного віку; здійснено оцінку педагогічного потенціалу засобів музичного мистецтва. Доведено, що підвищення ефективності процесу формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку можливе через збагачення процесу екологічної освіти і виховання засобами мистецтва, що забезпечує формування емоційно-ціннісної складової екологічної свідомості дошкільників. Автором исследована возможность формирования экологического сознания дошкольников средствами музыкального искусства, раскрыта сущность экологического сознания детей дошкольного возраста; осуществлена оценка педагогического потенциала средств музыкального искусства. Исследователем обосновано, что повышение эффективности процесса формирования экологического сознания детей дошкольного возраста возможно через обогащение процесса экологического образования и воспитания средствами искусства, которое обеспечивает формирование эмоционально-ценностной составляющей экологического сознания дошкольников. The authors investigated the possibility of formation of ecological consciousness of preschool children by means of musical art, reveals the essence of ecological consciousness of preschool children; The estimation of the capacity of the teaching of music. Investigator proved that improving the efficiency of the process of formation of ecological consciousness of children of preschool age is possible through the enrichment process of environmental education through art, which ensures the formation of emotionally-valuable component of preschool environmental awareness.
Опис
Ключові слова
екологічна свідомість, екологічне виховання, діти дошкільного віку, засоби музичного мистецтва, экологическое сознание, экологическое воспитание, дети дошкольного возраста, средства музыкального искусства, environmental awareness, environmental education, pre-school children, the means of musical art
Цитування
Сиромятнікова В. В. Формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку засобами музично-естетичної діяльності / В. В. Сиромятнікова // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 8–9 квіт. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 232–237.