Науково-дослідна практика. Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 "Початкова освіта", освітньо-професійна програма "Початкова освіта"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях містяться мета, завдання і зміст науково-дослідної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Початкова освіта», особливості організації і керівництва практикою, методичні рекомендації щодо виконання програми практики, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів за програмою практики, рекомендована література та інформаційні джерела та додатки. Навчальне видання розраховане для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої, науково-педагогічними працівниками проєктних груп, груп забезпечення освітньо-професійних програм спеціальності 013 «Початкова освіта». The methodical recommendations contain the purpose, tasks, and content of the research practice of students of the second (master's) level of higher education of the OP "Primary Education", features of the organization and management of the practice, methodological recommendations for the implementation of the practice program, criteria for evaluating the educational achievements of the students according to the practice program, recommended literature and information sources and applications. The educational edition is designed for use by students of the second (master's) level of higher education, scientific and pedagogical workers of project groups, groups of support of educational and professional programs of specialty 013 "Elementary education".
Опис
Ключові слова
науково-дослідна практика, академічна доброчесність, індивідуальний план, Research practice, academic integrity, individual plan
Цитування
Єсьман І. Науково-дослідна практика : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, спец. 013 "Початкова освіта", освіт.-проф. програма "Початкова освіта" : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти / І. Єсьман, Л. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 29 с.