Політично-правові студії: робоча навчальна програма та методичні рекомендації для підготовки до лекційних і практичних занять

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Політично-правові студії” включають робочу навчальну програму, яка конкретизує зміст, послідовність, організаційні форми вивчення, визначає засоби поточного і підсумкового контролю відповідно до освітньої програми. Розділ методичні рекомендації до лекційних занять містить перелік тем лекцій, рекомендовану літературу, необхідні презентації для використання (Модуль 2. Правознавство). В методичних рекомендаціях є загальні поради щодо підготовки до практичних (семінарських) занять з необхідними темами, питаннями для усного опрацювання та завданнями для розв'язання. Наприкінці практичного заняття, модуля 2. Правознавство, є тести для самоперевірки, які необхідно пройти перейшовши за посиланням. Methodical recommendations for the discipline "Political and legal Studies" include a working curriculum that specifies the content, sequence, organizational forms of study, determines the means of current and final control in accordance with the educational program. Section methodical recommendations for lectures contains a list of topics lectures, recommended literature, necessary presentations for use (Module 2. Jurisprudence). The guidelines contain general advice on preparing for practical (seminar) classes with the necessary topics, questions for oral processing and tasks to be solved. At the end of practical lesson, Module 2: Jurisprudence, there are tests for self-testing, which must be passed by clicking on the link.
Опис
Ключові слова
політологія, правознавство, соціологія, робоча програма, семінарські заняття, методичні рекомендації, political science, jurisprudence, sociology, working program, seminar classes, methodological guidelines
Цитування
Політично-правові студії: робоча навчальна програма та методичні рекомендації для підготовки до лекційних і практичних занять : [для студ. вищ. навч. закл. усіх спец.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: М. В. Васильєва, С .О. Микитюк, В. О. Микитюк, О. О. Стрельнікова. – Харків : [б. в.], 2022. – 65 с.