Кафедра політології, соціології і культурології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 151
 • Документ
  СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27) Білоцерківська, Н. Г.
  У публікації проаналізовано соціальне виховання та права людини в сучасному українському суспільстві. Важливою умовою соціального виховання особистості, її соціального самовизначення, соціальної компетентності постають права людини та регулювання поведінки індивіда відповідно до цінностей і норм, що існують в соціумі. Зазначено, що в умовах війни Європейський суд з прав людини залишається інституцією, що виступає гарантом реалізації положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У практиці цього Суду є рішення, у яких розглядаються як міждержавні справи, так і індивідуальні. Отже, сьогодні міжнародні судові інституції з прав людини є надією українського суспільства на досягнення справедливості на міжнародному рівні і притягнення до відповідальності Росії за масові порушення прав людини на території України. The publication analyzes social education and human rights in modern Ukrainian society. Human rights and the regulation of individual behavior in accordance with the values and norms that exist in society are an important condition for the social education of an individual, his social self-determination, and social competence. It is noted that in the conditions of war, the European Court of Human Rights remains an institution that acts as a guarantor of the implementation of the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the practice of this Court, there are decisions in which both interstate and individual cases are considered. Therefore, today international human rights judicial institutions are the hope of Ukrainian society for achieving justice at the international level and holding Russia accountable for massive human rights violations on the territory of Ukraine.
 • Документ
  Чат-бот як інструмент гібридної освітньої взаємодії в сучасному університетському середовищі
  (Cuiavian University in Wloclawek, 2023-09-04) Калюжна, Ю. І.
  В статті досліджено використання чат-ботів в університетській освіті, що є не просто сучасним інструментальним рішенням для спрощення та покращення комунікації між студентом і викладачем, між студентом і навчальним матеріалом, а й кейсом для створення індивідуального освітнього шляху, успішність якого значною мірою складається з опанування вмінь до самоорганізації та самомотивації. Освітні чат-боти сприяють розвитку у студентів важливих навичок до цілеспрямованого, структурованого та системного навчання. Згідно з нашим оптимістичним прогнозом, зростання роботизації та автоматизації освітнього процесу, дозволить викладачам і студентам отримати додатковий ресурс часу та інтелектуального простору для самореалізації та креативних рішень у професійній галузі. The article examines the use of chatbots in university education, which is not just a modern instrumental solution for simplifying and improving communication between a student and a teacher, between a student and educational material, but also a case for creating an individual educational path, the success of which largely consists of mastering ability to self-organize and self-motivate. Educational chatbots help students develop important skills for targeted, structured and systematic learning. According to our optimistic forecast, the growth of robotics and automation of the educational process will allow teachers and students to get an additional resource of time and intellectual space for self-realization and creative solutions in the professional field.
 • Документ
  Макропростір сучасних університетів та мікропростір студентських наукових товариств як драйвери повоєнної реконструкції української держави
  (Народна українська академія, 2023-04-08) Калюжна, Ю. І.
  У статті розглянуто синергію досвіду і професіоналізму, яку уособлюють професорсько-викладацькі колективи вітчизняних університетів та науковий потенціал і енергія українського студентства, що створюють оптимістичну візію щодо післявоєнної реконструкції та реалізації амбітного проєкту світового лідерства України у ХХІ ст. The article examines the synergy of experience and professionalism embodied by the teaching staff of domestic universities and the scientific potential and energy of Ukrainian students, which create an optimistic vision for post-war reconstruction and the implementation of the ambitious project of Ukraine's world leadership in the 21st century.
 • Документ
  Безумовний базовий дохід як парадигма радикальної політики соціальної справедливості та економічної свободи
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-09-02) Калюжна, Ю. І.
  Масштабування та поглиблення глобальної кризи бідності і нерівності стало підставою для широкої дискусії, щодо ревізії соціальної функції держави та пошуку нової парадигми соціальної політики в ХХІ столітті. У статті представлено аналіз концептуальних ідей безумовного базового доходу, які оформлені у радикальну пропозицію прогресивних науковців і політиків створити реальні умови для гарантування соціального захисту населення та додаткового стимулювання національних економік в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Обґрунтовується, що безумовний базовий дохід дестигматизує державну соціальну допомогу, вирішує проблематику соціальної справедливості та утворює простір для економічної свободи. Запропоновано розглянути кейс безумовного базового доходу як проєкцію нової демократії, яка на практиці реалізує принципи загального добробуту та економічної свободи кожного громадянина. В статті аргументовано необхідність запровадження національного проєкту безумовного базового доходу, який дозволить гарантувати соціальний захист населенню України в умовах воєнного та повоєнного часу. The scale and depth of the global crisis of poverty and inequality have led to science debate. Researchers talk about the revision of the social function of the state and the search for a new paradigm of social policy in the 21st century. The article presents an analysis of the conceptual ideas of universal basic income. The ideas of unconditional basic income are a radical proposal of progressive scientists and politicians to create real conditions for guaranteeing social protection of the population and stimulating national economies in the face of modern globalization challenges. It is argued that universal basic income destigmatizes state social assistance, overcomes the problem of social justice and creates space for economic freedom. The case of universal basic income is proposed as a projection of a new democracy that implements the principles of general welfare and economic freedom of every citizen. The article argues the necessity of creating a national project of universal basic income, which will allow to guarantee social protection for the population of Ukraine in the conditions of war and post-war times. At the same time, it has been proven that one of the most debatable issues remains the potential risks that may arise in the event of the introduction of BBD. Among the risks, scientists name: excessive burden on the state budget; rising inflation and devaluation; reduction of labor motivation and labor productivity, risks of absolute devaluation of labor, the so-called effect of «social parasitism» and «infantilization of society»; decline in economic activity; a potential increase in the flow of migrants who can claim to receive BBD; the oppositional attitude of the society itself, up to the complete rejection of the paternalistic approach of the state to everyone without exception.
 • Документ
  «Страх» як інструмент легітимації політики ультраправих
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-12-20) Калюжна, Ю. І.
  У статті подано огляд історичного досвіду та наслідки приходу по влади ультранаціоналістичних сил у XX ст., а також загрозливі тенденції зростання ультраправих настроїв у політичному просторі ХХІ ст., сучасним державам варто сфокусувати увагу та зусилля на реалізації проєктів з розвитку демократичної політичної освіти та демократичної політичної культури, з метою – набуття виборцями базових політологічних знань і компетенцій, які дають змогу визначати горизонти відповідальності за прийняття власних політичних рішень. The article provides an overview of the historical experience and consequences of the coming to power of ultra-nationalist forces in the 20th century, as well as the threatening trends of the growth of far-right attitudes in the political space of the 21st century. Modern states should focus their attention and efforts on the implementation of projects for the development of democratic political education and democratic political culture, with the aim of voters acquiring basic political science knowledge and competences that make it possible to determine the horizons of responsibility for making their own political decisions.