Кафедра політології, соціології і культурології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 153
 • Документ
  МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСВІТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Білоцерківська, Н. Г.
  У публікації розглянуто забезпечення права на освіту, яке є важливим для розвитку як людини, так і держави в цілому, оскільки, з одного боку, належить до одного з найбільш важливих конституційних прав особи і забезпечує кожному здобуття знань, умінь, навичок, талантів, культури та свідомості, а з іншого – є одним із визначальних факторів розвитку країни, забезпечує розвиток держави, її майбутнє, гарантує ефективну діяльність державних і громадських інституцій, стабільність суспільства та сприяє розбудові демократичної, соціальної правової держави. Зазначено, що правове регулювання освіти та міжнародна допомога партнерів під час воєнного стану в Україні є досить важливими і актуальними, бо відображають увесь комплекс соціальних викликів в освітньому просторі держави. У цьому контексті міжнародна допомога є дієвим механізмом для підвищення ефективності надання освітніх послуг та реалізації права на освіту. The publication considers the provision of the right to education, which is important for the development of both a person and the state as a whole, since, on the one hand, it belongs to one of the most important constitutional rights of an individual and ensures that everyone acquires knowledge, abilities, skills, talents, culture and consciousness, and on the other hand, it is one of the determining factors of the country's development, ensures the development of the state, its future, guarantees the effective operation of state and public institutions, the stability of society, and contributes to the development of a democratic, social legal state. It is noted that the legal regulation of education and the international assistance of partners during the martial law in Ukraine are quite important and relevant, because they reflect the entire complex of social challenges in the educational space of the state. In this context, international aid is an effective mechanism for increasing the efficiency of providing educational services and realizing the right to education.
 • Документ
  Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-01-31)
  Збірник складено за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних та соціально-політичних контекстах», що проходила 31 січня 2024 року у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. The collection is based on the materials of the XIV International Scientific and Practical Conference "Socialization of the Person in Modern Socio-Cultural Contexts and Socio-Political Contexts", held on January 31, 2024 at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University.
 • Документ
  СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27) Білоцерківська, Н. Г.
  У публікації проаналізовано соціальне виховання та права людини в сучасному українському суспільстві. Важливою умовою соціального виховання особистості, її соціального самовизначення, соціальної компетентності постають права людини та регулювання поведінки індивіда відповідно до цінностей і норм, що існують в соціумі. Зазначено, що в умовах війни Європейський суд з прав людини залишається інституцією, що виступає гарантом реалізації положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. У практиці цього Суду є рішення, у яких розглядаються як міждержавні справи, так і індивідуальні. Отже, сьогодні міжнародні судові інституції з прав людини є надією українського суспільства на досягнення справедливості на міжнародному рівні і притягнення до відповідальності Росії за масові порушення прав людини на території України. The publication analyzes social education and human rights in modern Ukrainian society. Human rights and the regulation of individual behavior in accordance with the values and norms that exist in society are an important condition for the social education of an individual, his social self-determination, and social competence. It is noted that in the conditions of war, the European Court of Human Rights remains an institution that acts as a guarantor of the implementation of the provisions of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the practice of this Court, there are decisions in which both interstate and individual cases are considered. Therefore, today international human rights judicial institutions are the hope of Ukrainian society for achieving justice at the international level and holding Russia accountable for massive human rights violations on the territory of Ukraine.
 • Документ
  Чат-бот як інструмент гібридної освітньої взаємодії в сучасному університетському середовищі
  (Cuiavian University in Wloclawek, 2023-09-04) Калюжна, Ю. І.
  В статті досліджено використання чат-ботів в університетській освіті, що є не просто сучасним інструментальним рішенням для спрощення та покращення комунікації між студентом і викладачем, між студентом і навчальним матеріалом, а й кейсом для створення індивідуального освітнього шляху, успішність якого значною мірою складається з опанування вмінь до самоорганізації та самомотивації. Освітні чат-боти сприяють розвитку у студентів важливих навичок до цілеспрямованого, структурованого та системного навчання. Згідно з нашим оптимістичним прогнозом, зростання роботизації та автоматизації освітнього процесу, дозволить викладачам і студентам отримати додатковий ресурс часу та інтелектуального простору для самореалізації та креативних рішень у професійній галузі. The article examines the use of chatbots in university education, which is not just a modern instrumental solution for simplifying and improving communication between a student and a teacher, between a student and educational material, but also a case for creating an individual educational path, the success of which largely consists of mastering ability to self-organize and self-motivate. Educational chatbots help students develop important skills for targeted, structured and systematic learning. According to our optimistic forecast, the growth of robotics and automation of the educational process will allow teachers and students to get an additional resource of time and intellectual space for self-realization and creative solutions in the professional field.
 • Документ
  Макропростір сучасних університетів та мікропростір студентських наукових товариств як драйвери повоєнної реконструкції української держави
  (Народна українська академія, 2023-04-08) Калюжна, Ю. І.
  У статті розглянуто синергію досвіду і професіоналізму, яку уособлюють професорсько-викладацькі колективи вітчизняних університетів та науковий потенціал і енергія українського студентства, що створюють оптимістичну візію щодо післявоєнної реконструкції та реалізації амбітного проєкту світового лідерства України у ХХІ ст. The article examines the synergy of experience and professionalism embodied by the teaching staff of domestic universities and the scientific potential and energy of Ukrainian students, which create an optimistic vision for post-war reconstruction and the implementation of the ambitious project of Ukraine's world leadership in the 21st century.