Кафедра політології, соціології і культурології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 145
 • Документ
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022-11-25) Стрельнікова, О. О.
  У публікації проаналізовано волонтерську діяльність в Україні. Починаючи з 24 лютого 2022 р. кількість осіб, які активно залучаються до будь-яких видів надання допомоги, стрімко збільшилася, постійно з’являються нові форми та напрямки доброчинної діяльності, набувають подальшого розвитку всі види участі населення у діяльності, що сприяє підтримці великої кількості людей, які опинилися у складних життєвих умовах як на території України, так і за її межами. Зазначено, що вітчизняна волонтерська діяльність винагороджується більшою мірою морально, що відбивається у соціальному схваленні такої допомоги, у формуванні соціального капіталу. The publication analyses volunteering in Ukraine. Starting from 24 February 2022, the number of people actively involved in any type of assistance has rapidly increased, new forms and areas of charitable activities are constantly emerging, and all types of public participation in activities that help support a large number of people in difficult living conditions both in Ukraine and abroad. It is noted that domestic volunteer activity is rewarded to a greater extent morally, which is reflected in the social approval of such assistance and in the formation of social capital.
 • Документ
  Політико-екологічний тропос сучасної гуманітаристики: від глорифікації природи до легітимації не-людей (non-humans)
  (Scientific Collection «InterConf», 2022-10-26) Калюжна, Ю. І.
  Прогресивні гуманітаристи ХХІ ст. проголосивши деантропоцентричний поворот (non-humans turn) вимагають ребрендингу традиційної політичної екології, обґрунтовують необхідність впровадження радикально нового способу мислення та формування альтернативних видів політики. Архітектори деантропоцентричних проектів наголошують на визнанні «вищої єдності» двох світів – світу «людей» (humans) та світу «не-людей» (non-humans), а відтак, – на визнанні права «нелюдей» (non-humans) на суб’єктність, тобто легітимацію «не-людей» (non-humans) і включення їх у політичний простір. Progressive humanists of the twenty-first century, having proclaimed a deanthropocentric turn, demand a rebranding of traditional political ecology, justify the need to introduce a radically new way of thinking and and the formation of alternative types of politics. The architects of deanthropocentric projects emphasise the recognition of the "supreme unity" of two worlds - the world of "humans" (humans) and the world of "non-humans", and therefore, the recognition of the right of "non-humans" to subjectivity, i.e. the legitimation of "non-humans" and their inclusion in the political space.
 • Документ
  Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІ – ІІІ років навчання освітньої програми «Соціологія» спеціальності 054 Соціологія
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Дібікова, Ю. С.; Калюжна, Ю. І.
  Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні курсових робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення курсової роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 054 Соціологія. Methodical recommendations may help applicants in writing term papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the term papers. Recommended for applicants of the specialty 054 Sociology.
 • Документ
  Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Освітня програма «Соціологія». Спеціальність 054 Соціологія
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Дібікова, Ю. С.; Калюжна, Ю. І.
  Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні кваліфікаційних робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення кваліфікаційної роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 054 Соціологія. Methodical recommendations may help applicants in writing qualification papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the qualification work. Recommended for applicants of the specialty 054 Sociology.
 • Документ
  Методичні рекомендації з підготовки кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Освітня програма «Політологія». Спеціальність 052 Політологія
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Калюжна, Ю. І.; Савельєва, Т. П.
  Методичні рекомендації призначені допомогти здобувачам у написанні кваліфікаційних робіт та підготовці їх до захисту. Рекомендації містять вимоги до структури, змісту, оформлення кваліфікаційної роботи. Рекомендовано для здобувачів спеціальності 052 Політологія. Methodical recommendations may help applicants in writing qualification papers and preparing them for defense. The recommendations contain requirements for the structure, content, and design of the qualification work. Recommended for applicants of the specialty 052 Political Science.