Захисні механізми акцентуйованих особистостей

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто особливості захисних механізмів у осіб з вираженою акцентуацією (на прикладі студентської вибірки). В якості діагностичного інструментарію щодо діагностики захисних механізмів було використано тестопитувальник механізмів психологічного захисту «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index, LSI, укр. ІЖС) Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Р. Конте. Було визначено виразність таких захисних механізмів: витиснення, регресія, заміщення, заперечення, проекція, компенсація, гіперкомпенсація, раціоналізація. Для виявлення акцентуацій характеру застосовано Тест-опитувальник Р. Шмішека. В обробці даних застосовувались математико-статистичні методи. В дослідження залучено 71 студент Харківського національного педагогічного університету мені Г.С. Сковороди, які здобувають освіту у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (політологія – 4, психологія – 57, соціологія – 10). В ході експериментального дослідження було встановлено, що більшість юнаків демонструють афективний, гіпертимний, емотивний та циклотимний типи акцентуації характеру. Проекція, раціоналізація, компенсація, заперечення та витіснення є такими механізмами психологічного захисту, які найчастіше застосовуються в юнацькому віці. Доведено, що вибір захисних механізмів обумовлений типом акцентуації. Юнаками з афективною акцентуацією найчастіше застосовуються регресія, заміщення, проекція та компенсація; гіпертимні застосовують заперечення; емотивні – витіснення та гіперкомпенсацію; циклотимні – проекцію. Найтісніші кореляційні зв’язки визнано між емотивною акцентуацією та витісненням (негативний, зворотні зв’язок); неврівноваженою акцентуацією з регресією та заміщенням; тривожним типом акцентуації з регресією, заміщенням та гіперкомпенсацією. Визнано, що в юнацькому віці (ранній молодості) захисті механізми вдосконалюються, набувають внутрішньої, невротично обумовленої фрустрації. Це здебільшого інтегративні типи захисту, які опосередковують різні форми викривлення, трансформації інформації. The article examines the peculiarities of protective mechanisms in people with pronounced accentuation (on the example of a student sample). R. Plutchyk's, G. Kellerman's, H. R. Conte's Life Style Index (LSI) test questionnaire was used as a diagnostic tool for diagnosing protective mechanisms. The expressiveness of the following protective mechanisms was determined: displacement, regression, substitution, negation, projection, compensation, hypercompensation, rationalization. R. Shmishek's Test Questionnaire was used to identify character accentuations. Mathematical and statistical methods were used in data processing. The study involved 71 students of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, which are receiving education in the field of knowledge 05 Social and behavioral sciences (political science - 4, psychology - 57, sociology - 10). Іn an experimental study, it was found that most young men exhibit affective, hyperthymic, emotional, and cyclothymic types of character accentuation. Projection, rationalization, compensation, denial and displacement are the mechanisms of psychological protection that are most often used in adolescence. It is proved that the choice of protective mechanisms is determined by the type of accentuation. Regression, substitution, projection, and compensation are most commonly used in adolescents with affective accentuation; hyperthymic use objections, emotional - displacement and hypercompensation; cyclothymic - projection. The closest correlations are recognized between emotional accentuationand displacement (negative, feedback); unbalanced accentuation with regression and substitution; anxious type of accentuation with regression, substitution and hypercompensation. It is recognized that in adolescence (early youth) defense mechanisms are improved, acquire internal, neurotically caused frustration. These are mostly integrative types of protection that mediate various forms of distortion, transformation of information.
Опис
Ключові слова
психологічний захист, механізми психологічного захисту, акцентуація характеру, проекція, раціоналізація, компенсація, psychological protection, mechanisms of psychological protection, character accentuation, projection, rationalization, compensation
Цитування
Єльчанінова Т. М. Захисні механізми акцентуйованих особистостей / Т. М. Єльчанінова, Т. В. Жванія, Д. В. Бабкіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2020. – Вип. 62. – C. 123–144.