ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ТОВ «ТВОРИ»
Анотація
У статті досліджено термінологічний апарат гірничопромислових ландшафтів. Стрімкий розвиток гірничодобувної промисловості у Криворізькому залізорудному басейні, призвів до формування потужної зони техногенезу, яка сьогодні характеризується високим ступенем ураженості ландшафтного середовища. Проаналізовано публікації присвячених вивченням термінів і понять: «висотна та вертикальна диференціація, антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, гірськопромисловий, техногенний ландшафти, техномаса» і зазначено, що зараз в антропогенній географії існує значна кількість понять і термінів, які трактуються неоднозначно. Поняття як антропогенний, промисловий, гірничопромисловий, техногенний ландшафти є сталими у термінологічному застосуванні антропогенного ландшафтознавства і не можуть бути замінними іншими термінами, які зовсім не відповідають змісту значення даних понять. The article examines the terminological apparatus of mining landscapes. Rapid development of the mining industry in Kryvorizky iron ore basin, led to the formation of a powerful zone of technogenesis, which today is characterized by a high degree of damage to the landscape environment. The publications devoted to the study of terms and concepts: "altitude and vertical differentiation, anthropogenic, industrial, mining, mining, technogenic landscapes, technomass" were analyzed and it was noted that now in anthropogenic geography there is a significant number of concepts and terms that are interpreted ambiguously. Concepts such as anthropogenic, industrial, mining, technogenic landscapes are permanent in the terminological application of anthropogenic landscape science and cannot be replaced by other terms that do not correspond to the meaning of these concepts at all.
Опис
Ключові слова
антропогенний ландшафт, гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, техногенні ландшафти, терміни, Криворіжжя, anthropogenic landscape, mining landscapes, landscape-technical system, technogenic landscapes, terms, Kryvorizhzhia
Цитування
Коптєва Т. С. Термінологічний апарат у процесі дослідження гірничопромислових ландшафтів / Т. С. Коптєва // Антропогенні мікроосередки : зб. матеріалів наук.-практ. конф. «Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах», Вінниця, 3–5 жовт. 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 57–63.