РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ У КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі на основі проведеного аналізу літературних джерел схарактеризовано теоретичні основи прикладної спрямованості навчання математики: науково обґрунтовано значення і функції прикладних задач, основні види прикладних математичних задач та загальні методи їх розв’язування; розкрито можливості задач прикладного змісту у формуванні в учнів ключових компетентностей; основні шляхи реалізації прикладної спрямованості навчання математики у профільній школі. Розроблено й експериментально перевірено методику реалізації прикладної спрямованості навчання математики у профільній школі; доведено її позитивний вплив на рівні сформованості навчальних можливостей учнів за всіма визначеними критеріями і показниками. In the work, based on the analysis of literary sources, the theoretical foundations of the applied orientation of mathematics education are characterized: the meaning and functions of applied problems, the main types of applied mathematical problems and general methods of solving them are scientifically substantiated; the possibilities of applied content tasks in the formation of students' key competencies are revealed; the main ways of implementing the applied orientation of mathematics education in a specialized school. The method of implementation of the applied orientation of mathematics education in a specialized school was developed and experimentally verified; its positive influence on the level of formation of students' educational opportunities according to all the specified criteria and indicators has been proven.
Опис
Ключові слова
прикладна спрямованість шкільного курсу математики, прикладна задача, математична модель, навчальний веб-сайт, applied orientation of the school mathematics course, applied problem, mathematical model, educational website
Цитування
Кондратенко А. О. Розв'язування прикладних задач у курсі математики профільної школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / А. О. Кондратенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 116 с. : табл. + дод.
Колекції