Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах на основі аналізу та результатів наукових досліджень уточнено та розкрито сутність цифрової грамотності як набору знань та вмінь, що необхідні для безпечного й ефективного використання цифрових технологій і ресурсів Інтернету, зокрема вміння шукати інформацію, критично її оцінювати та використовувати в професійній діяльності. Наведено альтернативні форми підвищення цифрової грамотності студентів педагогічних спеціальностей. В тезисах на основе анализа и результатов научных исследований уточнены и раскрыты сущность цифровой грамотности как набора знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета, в частности умение искать информацию, критически ее оценивать и использовать в профессиональной деятельности. Приведены альтернативные формы повышения цифровой грамотности студентов педагогических специальностей. The theses on the basis of analysis and research results clarify and reveal the essence of digital literacy as a set of knowledge and skills necessary for the safe and effective use of digital technologies and Internet resources, in particular the ability to search for information, critically evaluate it and use it in professional activities. Alternative forms of improving digital literacy of students of pedagogical specialties are given.
Опис
Ключові слова
інформаційні технології, цифрова грамотність, електронний ресурс, електронне навчання, хмарні технології, мобільні технології, STEM-освіта, информационные технологии, цифровая грамотность, электронный ресурс, электронное обучение, облачные технологии, мобильные технологии, STEM-образование, IT, digital literacy, electronic resources, e-learning, cloud technologies, mobile technologies, STEM-education
Цитування
Прокопенко А. І. Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 298–300.