Формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор у закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню та вирішенню актуального питанню впливу логічних ігор на розвиток математичних навичок у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано сутність понять «математична компетентність», «логічні ігри», розкрито характеристику логіко-математичних ігор для дошкільників та визначено вплив логічних ігор на формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку у сучасних ЗДО. Розроблено та експериментально апробовано методику впровадження логічних ігор на заняттях з дошкільниками з метою формування математичної компетентності. Результати дослідження мають важливе практичне значення для педагогів ЗДО, сприяючи розвитку нових методів навчання математики та логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку. The qualification work is devoted to the study and solution of the topical issue of the influence of logical games on the development of mathematical skills in children of senior preschool age. The essence of the concepts of "mathematical competence" and "logical games" is analyzed, the characteristics of logical and mathematical games for preschoolers are disclosed, and the influence of logical games on the formation of mathematical competence of children of senior preschool age in modern secondary schools is determined. A methodology for introducing logic games in classes with preschoolers in order to form mathematical competence has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
логічні ігри, математична компетентність, дошкільний вік, розвиток числових навичок, лічба та числа, класифікація об'єктів, ефективність навчання, педагогічні методи, логічне мислення, практичне значення результатів, logic games, mathematical competence, preschool age, development of numerical skills, counting and numbers, object classification, teaching effectiveness, pedagogical methods, logical thinking, practical significance of results
Цитування
Руднік О. О. Формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор у закладах дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. О. Руднік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 74 с. : іл., табл. + дод.
Колекції