СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИЙ СУПРОВIД IНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ХНПУ IМЕНI Г. С. СКОВОРОДИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналізувати сутність та основні прояви фізіологічного ресурсу особистості майбутнього педагога - усі ці дані змушують розглядати фізичне здоров’я майбутніх учителів не тільки як важливу професійну, але й соціальну проблему. У зв’язку з цим підготовка майбутніх учителів має забезпечувати не тільки належний рівень їх фахової компетентності, оволодіння основами педагогічної техніки, а й високий рівень фізичної підготовленості. Анализировать сущность и основные проявления физиологического ресурса личности будущего педагога - все эти данные заставляют рассматривать физическое здоровье будущих учителей не только как важную профессиональную, но и социальную проблему. В связи с этим подготовка будущих учителей должна обеспечивать не только надлежащий уровень их профессиональной компетентности, овладение основами педагогической техники, но и высокий уровень физической подготовленности. Analyze the essence and main manifestations of the physiological resource of the personality of the future teacher - all these data make one consider the physical health of future teachers not only as an important professional, but also a social problem. In this regard, the training of future teachers should ensure not only the appropriate level of their professional competence, mastering the basics of pedagogical techniques, but also a high level of physical preparedness.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, соціально-психологічний супровід, студентські роботи, инклюзивное обучение, социально-психологическое сопровождение, студенческие работы, inclusive education, social and psychological support, student work
Цитування
Пелюстка М. І. Соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди / М. І. Пелюстка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 406–409.