Основні напрямки розвитку гуманітарної системи освіти у провідних країнах світу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена розвитку системи освіти у розвинутих країнах Європи. Досвід цих країн можна та потрібно використовувати в Україні. І автори ставлять завдання крім дослідження систем освіти, надати практичні рекомендації для реформування системи вищої освіти в Україні у зв’язку зі вступом нашої країни до Болонського процесу. Статья посвящена развитию системы образования в развитых странах Европы. Опыт этих стран можно и нужно использовать в Украине. И авторы ставят задачу кроме исследования систем образования, предоставить практические рекомендации для реформирования системы высшего образования в Украине в связи с вступлением нашей страны в Болонский процесс. The article is devoted to the development of the education system in the developed countries of Europe. The experience of these countries could and should be used in Ukraine. And the authors set the goal, apart from the study of the education systems, to give practical recommendations for the reform of the higher education system in Ukraine in connection with our country's entry into the Bologna process.
Опис
Ключові слова
модернізація, трансформація, система освіти, вчитель, освітні рівні, університетська освіта, студент, абітуріент, навчальний план, методика навчання, модернизация, трансформация, система образования, учитель, образовательные уровни, университетское образование, абитуриент, учебный план, методика обучения, modernization, transformation, education system, teacher, educational levels, university education, student, applicant, curriculum, teaching methods
Цитування
Олійник М. М. Основні напрямки розвитку гуманітарної системи освіти у провідних країнах світу / М. М. Олійник, О. М. Олійник // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 10. – С. 66–73.