Самовиховання як педагогічна умова формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах розкрито суть поняття «самовиховання», яке є невід’ємним компонентом формування соціальної відповідальності особистості. Визначено види самовиховання : інтелектуальне, етичне, фізичне, психологічне. Запропоновані методи самовиховання. Розглянуто головна мета та технологія самовиховання в умовах вищого навчального закладу, що включає такі підсистеми, як теорія, практика та методика. В тезисах раскрыта суть понятия «самовоспитание», которое является неотъемлемым компонентом формирования социальной ответственности личности. Определены виды самовоспитания : интеллектуальное, нравственное, физическое, психологическое. Предложены методы самовоспитания. Рассмотрены главная цель и технология самовоспитания в условиях высшего учебного заведения, включая такие подсистемы, как теория, практика и методика. The essence of the concept of “self-education” has been revealed in the article. Self-education is considered to be the necessary component of the formation of individual’s social responsibility. The types of self-education have been determined. They are intellectual, moral, physical and psychological self-education. The methods of self-education have been proposed. The main goal and technology of self-education in higher educational institutions have been revealed. The technology includes such subsystems as the theory, practice and methodology.
Опис
Ключові слова
соціальна відповідальність, майбутній фахівець, самовиховання, саморозвиток, стимулювання, аспірантські роботи, социальная ответственность, будущий специалист, самовоспитание, саморазвитие, стимулирование, аспирантские работы, social responsibility, future specialist, self-education, self-development, stimulation, post-graduate work
Цитування
Созикіна Г. С. Самовиховання як педагогічна умова формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців / Г. С. Созикіна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 190–192.