ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА ЗАНЯТТЯХ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
В статті обговорюються проблеми низького рівня залучення студентів до навчальної діяльності та засоби їх розв'язання. Наведені напрямки розвитку застосування наукових досягнень в галузі емоційного інтелекту - рівню свідомості людини в царині власних почуттів та емоцій інших людей, а також здатності адекватно на них реагувати, як в стандартних, так і в стресових ситуація, на заняттях з французької мови у педагогічному ВНЗі. Впровадження принципів емоційного спілкування у навчальний процес є дієвим засобом практичної реалізації поважного ставлення до студента, урахування його особистісних рис та інтересів, а отже слугує досягненню основної мети сьогодення - підвищення якості освіти. В статье обсуждаются проблемы низкого уровня привлечения студентов к учебной деятельности и средства их решения. Приведены направления развития применения научных достижений в области эмоционального интеллекта - уровня сознания человека в области собственных чувств и эмоций других людей, а также способности адекватно на них реагировать, как в стандартных, так и в стрессовых ситуация, на занятиях по французскому языку в педагогическом Вузе. Внедрение принципов эмоционального общения в учебный процесс является действенным средством практической реализации уважительного отношения к студенту, учет его личностных черт и интересов, а следовательно служит достижению основной цели сегодняшнего дня - повышению качества образования.
Опис
Ключові слова
французька мова, емоційний інтелект, педагогічна освіта, новітні технології, викладання іноземної мови, методика викладання, французский язык, эмоциональный интеллект, педагогическое образование, новейшие технологии, преподавание иностранного языка, методика преподавания, French language, emotion intelligence, pedagogical education, new technology, teaching foreign languages, teaching methodology
Цитування
Сергєєва І. С. Емоційний інтелект на заняттях з французької мови в педагогічному виші / І. С. Сергєєва // Українська освіта і наука в ХХІ столітті : погляд молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (11–12 трав. 2016 р., м. Харків) / редкол.: Андрущенко О. А. (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 50–51.