Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/178
Title: ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА ЗАНЯТТЯХ З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИШІ
Authors: Сергєєва, І. С.
Keywords: французька мова
емоційний інтелект
педагогічна освіта
новітні технології
викладання іноземної мови
методика викладання
французский язык
эмоциональный интеллект
педагогическое образование
новейшие технологии
преподавание иностранного языка
методика преподавания
French language
emotion intelligence
pedagogical education
new technology
teaching foreign languages
teaching methodology
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Сергєєва І. С. Емоційний інтелект на заняттях з французької мови в педагогічному виші / І. С. Сергєєва // Українська освіта і наука в ХХІ столітті : погляд молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (11–12 трав. 2016 р., м. Харків) / редкол.: Андрущенко О. А. (голов. ред.) та ін. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 50–51.
Abstract: В статті обговорюються проблеми низького рівня залучення студентів до навчальної діяльності та засоби їх розв'язання. Наведені напрямки розвитку застосування наукових досягнень в галузі емоційного інтелекту - рівню свідомості людини в царині власних почуттів та емоцій інших людей, а також здатності адекватно на них реагувати, як в стандартних, так і в стресових ситуація, на заняттях з французької мови у педагогічному ВНЗі. Впровадження принципів емоційного спілкування у навчальний процес є дієвим засобом практичної реалізації поважного ставлення до студента, урахування його особистісних рис та інтересів, а отже слугує досягненню основної мети сьогодення - підвищення якості освіти. В статье обсуждаются проблемы низкого уровня привлечения студентов к учебной деятельности и средства их решения. Приведены направления развития применения научных достижений в области эмоционального интеллекта - уровня сознания человека в области собственных чувств и эмоций других людей, а также способности адекватно на них реагировать, как в стандартных, так и в стрессовых ситуация, на занятиях по французскому языку в педагогическом Вузе. Внедрение принципов эмоционального общения в учебный процесс является действенным средством практической реализации уважительного отношения к студенту, учет его личностных черт и интересов, а следовательно служит достижению основной цели сегодняшнего дня - повышению качества образования.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/178
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сергєєва І. С..doc36.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.