Спостереження як метод пізнання природи у процесі проведення екскурсій у курсі "Я досліджую світ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто спостереження як метод пізнання цілісної картини навколишньої дійсності, що відіграє провідну роль у формуванні правильних початкових уявлень і понять молодших школярів, на основі яких робляться більш складні теоретичні побудови. Ведення спостережень за об’єктами, процесами та явищами природи має великий вплив на формування різних здібностей школярів, їх розвиток і становлення як особистості. В статье рассмотрено наблюдение как метод познания целостной картины окружающей действительности, что играет ведущую роль в формировании правильных первоначальных представлений и понятий младших школьников, на основе которых делаются более сложные теоретические построения. Ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями природы имеет большое влияние на формирование различных способностей школьников, их развитие и становление как личности. The article considers observation as a method of cognition of the holistic picture of reality, which plays a leading role in the formation of correct initial ideas and concepts of younger students, on the basis of which more complex theoretical constructions are made. Observation of objects, processes and phenomena of nature has a great influence on the formation of various abilities of schoolchildren, their development and formation as a person.
Опис
Ключові слова
природа, екскурсії, молодші школярі, студентські роботи, природа, экскурсии, младшие школьники, студенческие работы, nature, excursions, junior high school students, student work
Цитування
Трофімова В. Спостереження як метод пізнання природи у процесі проведення екскурсій у курсі "Я досліджую світ" / В. Трофімова / Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 53.