Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5683
Title: Спостереження як метод пізнання природи у процесі проведення екскурсій у курсі "Я досліджую світ"
Other Titles: Наблюдение как метод познания природы в процессе проведения экскурсий в курсе "Я исследую мир"
Observation as a method of learning about nature in the process of conducting excursions in the course "I explore the world"
Authors: Трофімова, В.
Trofimova, V.
Keywords: природа
екскурсії
молодші школярі
студентські роботи
природа
экскурсии
младшие школьники
студенческие работы
nature
excursions
junior high school students
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Трофімова В. Спостереження як метод пізнання природи у процесі проведення екскурсій у курсі "Я досліджую світ" / В. Трофімова / Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 53.
Abstract: В статті розглянуто спостереження як метод пізнання цілісної картини навколишньої дійсності, що відіграє провідну роль у формуванні правильних початкових уявлень і понять молодших школярів, на основі яких робляться більш складні теоретичні побудови. Ведення спостережень за об’єктами, процесами та явищами природи має великий вплив на формування різних здібностей школярів, їх розвиток і становлення як особистості. В статье рассмотрено наблюдение как метод познания целостной картины окружающей действительности, что играет ведущую роль в формировании правильных первоначальных представлений и понятий младших школьников, на основе которых делаются более сложные теоретические построения. Ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями природы имеет большое влияние на формирование различных способностей школьников, их развитие и становление как личности. The article considers observation as a method of cognition of the holistic picture of reality, which plays a leading role in the formation of correct initial ideas and concepts of younger students, on the basis of which more complex theoretical constructions are made. Observation of objects, processes and phenomena of nature has a great influence on the formation of various abilities of schoolchildren, their development and formation as a person.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5683
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трофімова В. .pdf347.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.