ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У статті розглянуті можливі підходи керівника закладу дошкільної освіти до процесу формування готовності вихователів до інноваційної діяльності. З’ясовано, що ефективність формування інноваційної діяльності визначається такими показниками, як : орієнтація методичних структур на забезпечення індивідуальної траєкторії підготовки педагога-новатора; вироблення на цій основі нетрадиційних форм і методів методичної роботи. В статье рассмотрены возможные подходы руководителя учреждения дошкольного образования к процессу формирования готовности воспитателей к инновационной деятельности. Установлено, что эффективность формирования инновационной деятельности определяется такими показателями, как : ориентация методических структур на обеспечение индивидуальной траектории подготовки педагога-новатора; выработка на этой основе нетрадиционных форм и методов методической работы. The article discusses the possible approaches of the head of the institution of preschool education to the process of forming the readiness of educators for innovative activities. It has been established that the effectiveness of the formation of innovative activity is determined by such indicators as: the orientation of the methodological structures to ensure the individual trajectory of the training of an innovative teacher; development on this basis of non-traditional forms and methods of methodological work.
Опис
Ключові слова
модель управління, педагогічна інноватика, принципи управління, інноваційні процеси, управління нововведеннями, іноваційна діяльність, модель управления, педагогическая инноватика, принцыпы упраления, инновационные процессы, управление нововведениями, инновационная деятельность, management model, pedagogical innovation, principles of management, innovative processes, activity management, innovative activity
Цитування
Давидова М. О. Особливості управління процесом формування готовності вихователів закладу дошкільної освіти до інноваційної діяльності / М. О. Давидова // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені І. Огієнка ; Ін-т пед. НАПН України ; [редкол. : В. М. Лабунець (голов. ред.) та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2019. – Вип. 26 (1). – Ч. 1. – С. 57–63.