Мультикультурність та мультикультуралізм: західний досвід теоретичного осмислення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються теоретичні засади мультикультуралізму, узагальнено західний досвід осмислення феномену мультикультурності та соціальної релевантності ідеології мультикультуралізму. Зроблено висновок, що мультикультурність у сучасних соціокультурних контекстах може мати непередбачувані форми прояву і самоствердження. Через це ідеологія мультикультуралізму має постійно оновлювати свій методологічний арсенал і виходити за межі своєї інструментальності. Цей досвід доцільно адаптувати до українських реалій. В статье рассматриваются теоретические основы мультикультурализма, обобщен западный опыт осмысления феномена мультикультурности и социальной релевантности идеологии мультикультурализма. Сделан вывод, что мультикультурность в современных социокультурных контекстах может иметь непредсказуемые формы проявления и самоутверждения. Поэтому идеология мультикультурализма должна постоянно обновлять свой методологический арсенал и выходить за пределы своей инструментальности. Этот опыт целесообразно адаптировать к украинским реалиям.
Опис
Ключові слова
мультикультуралізм, мультикультурність, міжкультурні взаємовідносини, соціокультурні контексти, мультикультурализм, мультикультурность, межкультурные взаимоотношения, социокультурные контексты, multiculturalism, intercultural relations, sociocultural contexts
Цитування
Култаєва М. Д. Мультикультурність та мультикультуралізм: західний досвід теоретичного осмислення / М. Д. Култаєва // Теорія та практика мультикультуралізму: український і європейський досвід : матеріали наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. В. Бережна, М. В. Луценко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 4–13.