СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

Анотація
Видання містить аналіз становища сімей з дітьми в Україні в умовах військового конфлікту; опис міжнародного та вітчизняного досвіду соціально-педагогічної та психологічної роботи в такій ситуації; теоретичні та методичні матеріали з надання психологічної допомоги постраждалим унаслідок масових зіткнень і бойових дій, вимушеним переселенцям, особливо дітям; аналіз змісту, концепцій і стратегій соціально-педагогічної роботи в період конфлікту, а також методичні рекомендації та розробки для педаго- гічних працівників, психологів, інших фахівців, які працюють із сім’ями, що постраждали внаслідок конфлікту. Для класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, педагогічних і соціальних працівників, студентів вищих навчальних закладів педагогічного та соціального профілю, фахівців громадських організацій, широкого кола громадськості. Издание содержит анализ положения семей с детьми в Украине в условиях военного конфликта; описание международного и отечественного опыта социально-педагогической и психологической работы в такой ситуации; теоретические и методические материалы по оказанию психологической помощи пострадавшим в результате массовых столкновений и боевых действий, вынужденным переселенцам, особенно детям; анализ содержания, концепций и стратегий социально-педагогической работы в период конфликта, а также методические рекомендации и разработки для педагогических работников, психологов, других специалистов, работающих с семьями, которые пострадали в результате конфликта. Для классных руководителей, социальных педагогов, практических психологов, педагогических и социальных работников, студентов высших учебных заведений педагогического и социального профиля, специалистов общественных организаций, широкого круга общественности. The publication contains an analysis of the situation of families with children in Ukraine in conditions of military conflict; a description of international and domestic experience of socio-pedagogical and psychological work in such a situation; theoretical and methodological materials on the provision of psychological assistance to victims of mass clashes and hostilities, internally displaced persons, especially children; analysis of the content, concepts and strategies of socio-pedagogical work during the conflict period, as well as methodological recommendations and developments for teachers, psychologists, other professionals working with families who have suffered as a result of the conflict. For class teachers, social educators, practical psychologists, pedagogical and social workers, students of higher educational institutions of pedagogical and social profile, specialists of public organizations, a wide circle of the public.
Опис
Ключові слова
Україна, наслідки військового конфлікту, соціально-педагогічна допомога, психологічна допомога, діти, права дитини, внутрішньо переміщені особи, Украина, последствия военного конфликта, социально-педагогическая помощь, психологическая помощь, дети, права ребенка, внутренне перемещенные лица, Ukraine, consequences of military conflict, social and educational assistance, psychological help, children, child rights, internally displaced persons
Цитування
Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, І. О. Бандурка, Н. П. Бочкор [та ін.] ; заг. ред. К. Б. Левченко, В. Г. Панок, І. М.Трубавіна ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] – Київ : Україна. – 2015. – 174 с.