Підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики девіантної поведінки підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано зміст поняття "підготовка майбутнього соціального працівника до профілактики девіантної поведінки підлітків"; визначено особливості підготовки майбутніх соціальних працівників і педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітками у закладах загальної середньої освіти в ХНПУ імені Г. С. Сковороди; визначено позитивні позиції в підготовці здобувачів вищої освіти до роботи з профілактики девіантної поведінки підлітків; запропоновано шляхи покращення існуючої системи підготовки у цьому напрямі. В статье проанализировано содержание понятия "подготовка будущего социального работника к профилактике девиантного поведения подростков"; определены особенности подготовки будущих социальных работников и педагогов к профилактике девиантного поведения подростками в учреждениях общего среднего образования в ХНПУ имени Г. С. Сковороды, определены положительные позиции в подготовке соискателей высшего образования к работе с профилактики девиантного поведения подростков; предложены пути улучшения существующей системы подготовки в этом направлении. The article analyzes the content of the concept "preparation of the future social worker for the prevention of deviant behavior of adolescents"; the peculiarities of preparation of future social workers and teachers at H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for prevention of deviant behavior of adolescents in general secondary education institutions are determined; the positive positions in the preparation of higher education students to work on the prevention of deviant behavior of adolescents are identified; the ways to improve the existing training system in this direction are suggested.
Опис
Ключові слова
девіантна поведінка, підлітки, заклади загальної середньої освіти, соціальний працівник, магістерські роботи, девиантное поведение, подростки, учрежднения общего среднего образования, социальный работник, магистерские работы, deviant behavior, adolescents, general secondary education, social worker, master's work
Цитування
Літвиненко Ю. С. Підготовка фахівців соціальної галузі до профілактики девіантної поведінки підлітків / Ю. С. Літвиненко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 73–77.