ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В КАНАДІ : РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)
Анотація
У монографії на основі широкої джерельної бази проаналізовано особливості організації дистанційного навчання студентської молоді Канади на сучасному етапі; охарактеризовано витоки ідеї дистанційного навчання студентів; науково обґрунтовано етапи становлення та розвитку питань організації дистанційного навчання студентів у Канаді в другій половині ХХ століття; окреслено перспективи творчого використання педагогічно цінних ідей вищої школи Канади в сучасних ВНЗ України. В монографии на основе широкой источниковой базы проанализированы особенности организации дистанционного обучения студенческой молодёжи Канады на современном этапе; охарактеризованы истоки идеи дистанционного обучения студентов; научно обоснованы этапы становления и развития по организации дистанционного обучения студентов в Канаде во второй половине ХХ века; намечены перспективы творческого использования педагогически ценных идей высшей школы Канады в современных вузов Украины. The book is based on wide sources peculiarities distance education student youth in Canada at the present stage; аuthor determined the origins of the idea of distance learning students; scientifically grounded steps for formation and development of distance education students in Canada in the second half of the twentieth century; рrospects creative use of educationally valuable ideas Higher School of Canada in modern universities in Ukraine.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, студентська молодь, організація, Канада, дистанционное образование, дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии, студенческая молодежь, организация, Канада, distance learning, ICT, students, organization, Canada
Цитування
Штефан Л. А. Особливості організації дистанційного навчання студентської молоді в Канаді : ретроспективний аналіз : монографія / Л. А. Штефан, О. П. Борзенко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 219 с.
Колекції