Компаративний аналіз концепцій початкової освіти в Україні та країнах ЄС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Гельветика
Анотація
З метою осягнути слабкі й сильні сторони української системи початкової освіти, у дослідженні викладається порівняльний аналіз вітчизняного навчального підходу з європейським. Країни, досвід яких досліджується у статті, були відібрані на основі досліджень PISA. На відміну від країн азіатської або американської традицій, європейська водночас містить в собі джерело позитивного досвіду освітніх реформ та зберігає зрозумілу етнокультуру, що уможливлює перейняття зазначеного досвіду. В целях постижения слабых и сильных сторон украинской системы начального образования в исследовании излагается сравнительный анализ отечественного учебного подхода с европейским. Страны, опыт которых исследуется в статье, были отобраны на основе исследований PISA. В отличие от стран азиатской или американской традиции, европейская в то же время содержит в себе источник положительного опыта образовательных реформ и сохраняет понятную этнокультуру, что позволяет перенимать указанный опыт. In order to understand the weaknesses and strengths of the Ukrainian primary education system, the study presents a comparative analysis of the domestic educational approach with the European one. The countries whose experience is studied in the article were selected on the basis of PISA research. Unlike the countries of Asian or American traditions, the European one at the same time contains a source of positive experience of educational reforms and preserves a clear ethnoculture, which makes it possible to adopt this experience.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, безперервне навчання, компаративний аналіз, Новая украинская школа, непрерывное обучение, компаративный анализ, New Ukrainian school, lifelong learning, comparative analysis
Цитування
Філатова Л. С. Компаративний аналіз концепцій початкової освіти в Україні та країнах ЄС / Л. С. Філатова, Д. О. Ємець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молод. вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [редкол.: М. П. Пантюк (голов. ред.) та ін.]. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 41, т. 3. – С. 246–255.