Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації визначають процедуру написання й захисту кваліфікаційної роботи відповідно до вимог професійної підготовки майбутнього фахівця соціальній галузі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Методические рекомендации определяют процедуру написания и защиты квалификационной работы в соответствии с требованиями профессиональной подготовки будущего специалиста социальной отрасли по второму (магистерскому) уровню высшего образования в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. С. Сковороды. Methodical recommendations define the procedure for writing and defense of the qualification work in accordance with the requirements of professional training of a future specialist of the social sector on the second (master's) level of higher education in the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, вища освіта, соціальна робота, кваліфікаційна робота, методические рекомендации, высшее образование, социальная работа, квалификационная работа, methodological guidelines, higher education, social work, qualification work
Цитування
Васильєва М. П. Методичні рекомендації з виконання кваліфікаційної роботи : для здобув. другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту псих. і соц. спец. 231 "Соціальна робота" / М. П. Васильєва, І. А. Романова, І. О. Шеплякова ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 33 с.