Педагогічне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті доведено актуальність спеціальної підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів. Розкрито суть толерантності як соціально та особистісно значущої цінності, котра виступає як інтегрована моральна якість особистості, що відбиває активну моральну позицію і підготовленість до конструктивної взаємодії з людьми і групами незалежно від їхньої національної, соціальної, релігійної приналежності, поглядів, світогляду, стилю мислення і типу поведінки (виключаючи асоціальні прояви свідомості і поведінки). З‟ясовано суть і структуру готовності майбутнього вчителя до виховання толерантності школярів (далі – ВТШ). Визначено педагогічні умови процесу підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів, що передбачають: формування професійної спрямованості майбутніх учителів на підготовку до ВТШ; створення толерантного освітнього середовища, в основу якого покладено принципи гуманізму, демократизму та педагогічної деонтології; оволодіння студентами необхідними професійними знаннями й уміннями, моральноетичними якостями, а також відповідним навчально-методичним інструментарієм (методами, формами, засобами) щодо ВТШ у різних видах діяльності: навчальній (аудиторній, позааудиторній), виховній, педагогічній практиці тощо. Презентовано комплекс педагогічних засобів забезпечення визначених умов досліджуваної підготовки (бінарні лекції і семінари, що проводяться викладачем і студентами-старшокурсниками з метою мотивації, ділового співробітництва та обміну практичним досвідом; тренінгові заняття з розвитку толерантності як професійної якості і особистісно значущої цінності; відеометод; метод створення виховних ситуацій; курс за вибором «Педагогіка толерантності», технологія тематичного портфоліо та ін.). Автори статті вважають, що в подальшому науковцям слід більше уваги приділяти формуванню готовності майбутніх педагогів до ВТШ у таких 68 важливих видах професійної підготовки, як педагогічна практика, позааудиторна виховна робота, волонтерська діяльність, студентське самоврядування, що має стати перспективними напрямами подальших наукових розвідок у означеному напрямі. Також потребує більшої уваги вчених звернення до процесу формування методичної складової готовності майбутніх учителів до ВТШ. В статье доказана актуальность специальной подготовки будущих учителей к воспитанию толерантности школьников. Раскрыта суть толерантности как социально и личностно значимой ценности, которая выступает как интегрированное моральное качество личности, отражающее активную нравственную позицию и подготовленность к конструктивному взаимодействию с людьми и группами независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стиля мышления и типа поведения (исключая асоциальные проявления сознания и поведения). Фыяснены сутщность и структура готовности будущего учителя к воспитанию толерантности школьников (далее - ВТШ). Определены педагогические условия процесса подготовки будущих учителей к воспитанию толерантности школьников, предусматривающие: формирование профессиональной направленности будущих учителей на подготовку к ВТШ; создание толерантного образовательной среды, в основу которого положены принципы гуманизма, демократизма и педагогической деонтологии; овладение студентами необходимыми профессиональными знаниями и умениями, морально-етичнимы качествами, а также соответствующим учебно-методическим инструментарием (методами, формами, средствами) по ВТШ в различных видах деятельности: учебной (аудиторной, внеаудиторной), воспитательной, педагогической практике и тому подобное. Представлен комплекс педагогических средств обеспечения определенных условий исследуемой подготовки (бинарные лекции и семинары, проводимые преподавателем и студентами-старшекурсниками с целью мотивации, делового сотрудничества и обмена практическим опытом; тренинговые занятия по развитию толерантности как профессионального качества и личностно значимой ценности; видеометод, метод создания воспитательных ситуаций, курс по выбору «Педагогика толерантности», технология тематического портфолио и др.). Авторы статьи считают, что в дальнейшем ученым следует больше внимания уделять формированию готовности будущих педагогов к ВТШ в таких важных видах профессиональной подготовки, как педагогическая практика, внеаудиторная воспитательная работа, волонтерская деятельность, студенческое самоуправление, которые должны стать перспективными направлениями дальнейших научных исследований в рассматриваемом направлении. Также требует большего внимания ученых обращение к процессу формирования методической составляющей готовности будущих учителей к ВТШ. The article proves the relevance of special training of future teachers for school children‟s tolerance education. The essence of tolerance as socially and personally significant value is revealed, which acts as an integral moral quality of personality, reflecting active moral position and readiness for constructive interaction with people and groups regardless of their national, social, religious affiliation, views, worldview, style of thinking and type of behavior (excluding antisocial manifestations of consciousness and behavior). The essence and structure of readiness of future teacher for school children‟s tolerance education is found out. The pedagogical conditions of process of future teachers training for school children‟s tolerance education are defined, that provides: stimulation of professional orientation of future teachers on preparation for STE; creation of tolerant educational environment based on the principles of humanism, democracy and pedagogical deontology; students‟ mastering of necessary professional knowledge and skills, moral and ethical qualities, and also the corresponding educational and methodical tools (methods, forms, means) concerning STE in various kinds of activity: educational (classroom, out-of-class), educational, during pedagogical practices, etc. A set of pedagogical tools to ensure certain conditions of study is presented (binary lectures and seminars conducted by teachers and senior students to motivate, business cooperation and exchange of practical experience; training sessions on the development of tolerance as a professional quality and personal value; method of educational situations; method of educational situations; elective course "Pedagogy of Tolerance", thematic portfolio technology, etc.). The authors of the article believe that in the future scientists should pay more attention to the formation of readiness of future teachers for STE in such important types of training as teaching practice, extracurricular educational work, volunteering, student government, which should become promising areas of further research in this area. Scientists also need more attention to pay attention to the process of forming the methodological component of the readiness of future teachers for STE.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх вчителів, школярі, толерантність, виховання, педагогічні умови, форми навчання, методи навчання, засоби навчання, подготовка будущих учителей, школьники, толерантность, воспитание, педагогические условия, формы обучения, методы обучения, средства обучения, training of future teachers, school child, tolerance, education, pedagogical conditions, forms of education, teaching methods, teaching means
Цитування
Попова Е. В. Педагогічне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів до виховання толерантності школярів / Е. В. Попова, В. П. Жуков // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. М. Іонова та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 49. – С. 67–79.