Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції» розроблені відповідно до ОПП «Освітологія», що ліцензована у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. У змістовій частині методичних рекомендацій увагу приділено ресурсам і можливостям, необхідним здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти для формування індивідуальної освітньої траєкторії. Відповідно до компетентнісного підходу розкрито тематичний план, очікувані результати вивчення кожної теми наавчальної дисципліни; надані методичні поради до самостійної роботи, до підготовки до семінарських занять і підсумкового контролю. Методичні рекомендації розраховані для використання здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта, педагогіка, викладачами закладів вищої педагогічної освіти. Methodological recommendations for the academic discipline "Actual foreign and domestic educational concepts" were developed in accordance with the OPP "Education", licensed at the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In the substantive part of the methodological recommendations, attention is paid to the resources and opportunities necessary for applicants of the second (master's) level of higher education to form an individual educational trajectory. In accordance with the competence approach, the thematic plan, the expected results of the study of each topic of the academic discipline are disclosed; methodical advice for independent work, preparation for seminar classes and final control is provided. Methodological recommendations are designed for use by applicants of the second (master's) level of higher education, field of knowledge 01 Education, pedagogy, teachers of institutions of higher pedagogical education.
Опис
Ключові слова
здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти, методичні рекомендації, галузь знань 01 Освіта, самостійна робота, семінарські заняття, підсумковий контроль, applicants of the second (master's) level of higher education, methodical recommendations, field of knowledge 01 Education, independent work, seminar classes, final control
Цитування
Актуальні зарубіжні та вітчизняні освітні концепції : метод. рек. до орг. семінар. занять і самост. роботи для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти, галузь знань 01 Освіта, педагогіка, спец. – 011 освіт., пед. науки / В. Ворожбіт-Горбатюк, О. Друганова, Л. Штефан, М. Штефан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2022. – 38 с.