ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено практичні методи навчання майбутніх дизайнерів візуальної комунікації. Практичні методи навчання основані на механізмах включення майбутніх дизайнерів візуальної комунікації до практичної діяльності, вони поглиблюють пізнання дійсності, сприяють зміцненню знань і формуванню вмінь і навичок. До практичних методів навчання в дидактиці (наука про організацію процесу навчання в навчальних закладах) відносять вправи (усні, письмові, тренувальні, графічні, технічні), лабораторний метод, практичні роботи. Зазначено, що практичні методи навчання стимулюють майбутніх дизайнерів візуалізації до творчої самореалізації, соціальної адаптації у виробничих умовах. The publication explores practical methods of teaching future visual communication designers. Practical teaching methods are based on the mechanisms of involving future visual communication designers in practical activities, they deepen the knowledge of reality, contribute to the strengthening of knowledge and the formation of skills. The practical methods of teaching in didactics (the science of organising the learning process in educational institutions) include exercises (oral, written, training, graphic, technical), laboratory method, practical work. It is noted that practical teaching methods stimulate future visualisation designers to creative self-realisation and social adaptation in production conditions.
Опис
Ключові слова
практичне навчання, освітній процес, майбутні дизайнери, візуальна комунікація, practical training, educational process, future designers, visual communication
Цитування
Ван Сінь. Практичні методи навчання майбутніх дизайнерів візуальної комунікації / Ван Сінь, Ван Чжо // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 693–695.