ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ YOUTUBE ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРОГРАМУВАННЮ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що використання інформаційно-комунікаційних технологій, застосування мультимедіа технологій в освітньому процесі, зростання ролі візуального ряду при ознайомленні з інформацією призвело до суттєвого змінення ролі наочності, й зокрема, ролі відео в освітньому процесі загальноосвітньої школи. Відеоматеріали можуть реалізовувати всі дидактичні функції. Один із джерел навчального відео – соціальна мережа YouTube. Учні вдаються до цієї соціальної мережі при виконанні домашніх завдань, при підготовці до іспитів і контрольних робіт, а також для більш глибокого пізнання питань, що їх цікавлять. Відеоресурси на YouTube-каналах, присвячених вивченню програмування, надають можливість школярам познайомитися з різними технологіями створення комп’ютерних ігор. В статье рассмотрено,что использование информационно-коммуникационных технологий, применение мультимедиа технологий в образовательном процессе, возрастание роли визуального ряда при ознакомлении с информацией привело к существенному изменение роли наглядности, и в частности, роли видео в образовательном процессе общеобразовательной школы. Видеоматериалы могут реализовывать все дидактические функции. Один из источников учебного видео – социальная сеть YouTube. Ученики прибегают к этой социальной сети при выполнении домашних заданий, при подготовке к экзаменам и контрольным работам, а также для более глубокого познания вопросов, которые их интересуют. Видеоресурсы на YouTube каналах, посвященных изучению программирования, позволит школьникам познакомиться с различными технологиями создания компьютерных игр. The article considers the use of information and communication technologies, the use of multimedia technologies in the educational process, the growing role of the visual series in reading information has led to a significant change in the role of clarity, and in particular the role of video in the educational process. Videos can implement all didactic functions. One of the sources of the training video is the social network YouTube. Students resort to this social network when doing homework, preparing for exams and tests, as well as for a deeper understanding of the issues that interest them. Video resources on YouTube channels dedicated to the study of programming will provide students with an opportunity to learn about different technologies for creating computer games.
Опис
Ключові слова
використання ресурсів YouTube, програмування ігор, навчання школярів, студентські роботи, использования ресурсов YouTube, программирования игр, обучение школьников, студенческие работы, use of YouTube resources, game programming, teaching students, student work
Цитування
Олефіренко Н. В. Використання ресурсів YouTube для навчання школярів програмуванню ігор / Н. В. Олефіренко, Л. О. Пліско // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 79–85.