Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4910
Title: ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ YOUTUBE ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ПРОГРАМУВАННЮ ІГОР
Other Titles: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ YOUTUBE ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ИГР
USING YOUTUBE RESOURCES TO TEACH SCHOOLCHILDREN GAME PROGRAMMING
Authors: Олефіренко, Н. В.
Пліско, Л. О.
Олефиренко, Н. В.
Плиско, Л. А.
Olefirenko, N.
Plisko, L.
Keywords: використання ресурсів YouTube
програмування ігор
навчання школярів
студентські роботи
использования ресурсов YouTube
программирования игр
обучение школьников
студенческие работы
use of YouTube resources
game programming
teaching students
student work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Олефіренко Н. В. Використання ресурсів YouTube для навчання школярів програмуванню ігор / Н. В. Олефіренко, Л. О. Пліско // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 79–85.
Abstract: У статті розглянуто, що використання інформаційно-комунікаційних технологій, застосування мультимедіа технологій в освітньому процесі, зростання ролі візуального ряду при ознайомленні з інформацією призвело до суттєвого змінення ролі наочності, й зокрема, ролі відео в освітньому процесі загальноосвітньої школи. Відеоматеріали можуть реалізовувати всі дидактичні функції. Один із джерел навчального відео – соціальна мережа YouTube. Учні вдаються до цієї соціальної мережі при виконанні домашніх завдань, при підготовці до іспитів і контрольних робіт, а також для більш глибокого пізнання питань, що їх цікавлять. Відеоресурси на YouTube-каналах, присвячених вивченню програмування, надають можливість школярам познайомитися з різними технологіями створення комп’ютерних ігор. В статье рассмотрено,что использование информационно-коммуникационных технологий, применение мультимедиа технологий в образовательном процессе, возрастание роли визуального ряда при ознакомлении с информацией привело к существенному изменение роли наглядности, и в частности, роли видео в образовательном процессе общеобразовательной школы. Видеоматериалы могут реализовывать все дидактические функции. Один из источников учебного видео – социальная сеть YouTube. Ученики прибегают к этой социальной сети при выполнении домашних заданий, при подготовке к экзаменам и контрольным работам, а также для более глубокого познания вопросов, которые их интересуют. Видеоресурсы на YouTube каналах, посвященных изучению программирования, позволит школьникам познакомиться с различными технологиями создания компьютерных игр. The article considers the use of information and communication technologies, the use of multimedia technologies in the educational process, the growing role of the visual series in reading information has led to a significant change in the role of clarity, and in particular the role of video in the educational process. Videos can implement all didactic functions. One of the sources of the training video is the social network YouTube. Students resort to this social network when doing homework, preparing for exams and tests, as well as for a deeper understanding of the issues that interest them. Video resources on YouTube channels dedicated to the study of programming will provide students with an opportunity to learn about different technologies for creating computer games.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4910
ISBN: 978-617-7188-30-7
Appears in Collections:Кафедра інформатикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.