Формування цифрової компетентності майбутніх учителів: досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

dc.contributor.authorБойчук, Ю. Д.
dc.contributor.authorБоярська-Хоменко, А. В.
dc.contributor.authorДоценко, С. О.
dc.date.accessioned2021-12-10T12:16:03Z
dc.date.available2021-12-10T12:16:03Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractФормування цифрової компетентності майбутніх вчителів у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відбувається відповідно до багатокомпонентної моделі. Модель цифрової компетентності передбачає фахові компетентності (психолого-педагогічна, предметно-методична та інформаційно-комуні-каційна), особистісно-етичну компетентність, персонально-професійну компетентність. Реалізація представленої моделі забезпечується відповідною нормативною базою, а також ефективною взаємодією структурних підрозділів. Реалізації представленої моделі сприяє використання цифрових додатків та платформи дистанційного навчання. Формування представлених у моделі компетентностей відбувається через зміст освіти. Психолого-педагогічна та інформаційно-комунікаційна компетентності формуються під час викладання навчальних дисциплін циклу професійної підготовки. Цикли загальної та професійної підготовки доповнюють дисципліни вільного вибору. Предметно-методична компетентність з фокусом на цифрові навички методичної роботи формуються під час викладання фахових дисциплін, а практичні аспекти реалізації запропонованої моделі найбільш яскраво проявляються під час проходження педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти. Ефективним і цінним є досвід організації науково-дослідницької діяльності здобувачів освіти. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів забезпечується ефективно підібраними та доцільно використовуваними технологіями навчання і організацією самостійної роботи студентів, що також є запорукою формування психолого-педагогічної компетентності й умінь ефективного використання ІКТ в освітньому процесі. Труднощі на шляху формування цифрових компетентностей майбутніх учителів: недостатнє технічне оснащення навчальних аудиторій сучасною цифровою технікою і доступом до бездротового Інтернету, недосконала цифрова підготовка професорсько-викладацького складу, висока вартість програм аудіо-візуального онлайн-зв’язку. Формирование цифровой компетентности будущих учителей в Харьковском национальном педагогическом университете имени Г. Сковороды происходит в соответствии с многокомпонентной моделью. Модель цифровой компетентности предполагает профессиональные компетентности (психолого-педагогическая, предметно-методическая и информационно-коммуникационная), личностно-нравственную компетентность, персонально-профессиональную компетентность. Реализация представленной модели обеспечивается соответствующей нормативной базой, а также эффективным взаимодействием структурных подразделений. Реализации представленной модели способствует использование цифровых приложений и платформ дистанционного обучения. Формирование представленных в модели компетентностей происходит через содержание образования. Психолого-педагогическая и информационно-коммуникационная компетентность формируется при преподавании учебных дисциплин цикла профессиональной подготовки. Циклы всеобщей и профессиональной подготовки дополняют дисциплины свободного выбора. Предметно-методическая компетентность с фокусом на цифровые навыки методической работы формируются при преподавании профессиональных дисциплин, а практические аспекты реализации предлагаемой модели наиболее ярко проявляются при прохождении педагогической практики в учреждениях общего среднего образования. Эффективным и ценным является опыт организации научно-исследовательской деятельности соискателей образования. Формирование цифровой компетентности будущих учителей обеспечивается эффективно подобранными и целесообразно используемыми технологиями обучения и организацией самостоятельной работы студентов, что также залог формирования психолого-педагогической компетентности и умений эффективного использования ИКТ в образовательном процессе. Трудности на пути формирования цифровых компетентностей будущих учителей: недостаточное техническое оснащение учебных аудиторий современной цифровой техникой и доступом к беспроводному Интернету, несовершенная цифровая подготовка профессорско-преподавательского состава, высокая стоимость аудио-визуальной онлайн-связи. Formation of digital competence of future teachers at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are made according to a multicomponent model. The model of digital competence includes professional competencies (psychological-pedagogical, subject-methodical and information-communication), personal-ethical competence, personal-professional competence. The implementation of the presented model is ensured by the relevant regulatory framework, as well as the effective interaction of structural units. The implementation of the presented model is facilitated by the use of digital applications and distance learning platform. The formation of the competencies presented in the model through the content of education takes place. Psychological-pedagogical and information-communication competencies are formed during the teaching of the disciplines of the cycle of professional training. Cycles of general and professional training of the discipline of free choice complement each other. Subject-methodical competence with a focus on digital skills of methodical work is formed during the teaching of professional disciplines, and the practical aspects of the implementation of the proposed model are most clearly manifested during the pedagogical practice in general secondary education. The experience of organizing research activities of students is effective and valuable. The formation of digital competence of future teachers is ensured by effectively selected and appropriately used learning technologies and the organization of independent work of students, which is also a guarantee of the formation of psychological and pedagogical competence and skills of effective use of ICT in education. Difficulties in the formation of digital competencies of future teachers are: insufficient technical equipment of classrooms with modern digital equipment and access to wireless Internet, imperfect digital training of faculty, high cost of audiovisual online communication programs.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБойчук Ю. Д. Формування цифрової компетентності майбутніх учителів: досвід харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / Ю. Д. Бойчук, А. В. Боярська-Хоменко, С. О. Доценко // Дидактика. – 2021. – Вип. 1. – С. 7–13.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6575
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифрова компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутні вчителіuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища педагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний університетuk_UA.UTF-8
dc.subjectзміст освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифровая компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущие учителяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее педагогическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогический университетuk_UA.UTF-8
dc.subjectсодержание образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectdigital competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teachersuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher pedagogical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical universityuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontent of educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional traininguk_UA.UTF-8
dc.titleФормування цифрової компетентності майбутніх учителів: досвід Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование цифровой компетентности будущих учителей: опыт Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковородыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of digital competence of future teachers: experience H. S. Skovoroda Kharkiv national pedagogical universityuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів досвід ХНПУ.pdf
Розмір:
728.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: