Методологічні основи внутрішнього аудиту в навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-01-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Анотація
Заклади загальної середньої освіти потребують сучасної моделі внутрішнього аудиту. Необхідно розробляння та створення центрів аудиту якості освіти (шкільної системи управління якістю освіти тощо), які мають бути забезпечені необхідним методичним матеріалом, інструментарієм для проведення дослідження якості освітньої діяльності й якості освіти учнів. Потребує вирішення проблема навчання керівників закладів освіти технології внутрішнього аудиту освітньої діяльності. Учреждения общего среднего образования требуют современной модели внутреннего аудита. Необходимы разработка и создание центров аудита качества образования (школьной системы управления качеством образования и т.д.), которые должны быть обеспечены необходимым методическим материалом, инструментарием для проведения исследования качества образовательной деятельности и качества образования учащихся. Требует решения проблема обучения руководителей учебных заведений технологии внутреннего аудита образовательной деятельности. General secondary education institutions need a modern model of internal audit. It is necessary to develop and create centers for auditing the quality of education (school quality management system, etc.), which should be provided with the necessary methodological material, tools for research on the quality of educational activities and the quality of education of students. The problem of training the heads of educational institutions in the technology of internal audit of educational activities needs to be solved.
Опис
Ключові слова
якість освіти, аудит, заклади освіти, качество образования, учебные заведения, quality of education, audit, educational institutions
Цитування
Григораш В. В. Методологічні засади внутрішнього аудиту в закладах освіти / В. В. Григораш, Т. М. Хлєбнікова // Адаптивні процеси в національній системі освіти : зб. матеріалів V Всеукр. наук. форуму, Харків, 30-31 січ. 2020 р. / [упоряд. О. О. Почуєва ; ред. кол.: Г .В. Єльникова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Мачулин, 2020. – С. 33–34.