Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У навчально-методичному посібнику представлено матеріали стосовно застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітньому процесі вищої школи. Основну увагу приділено технології Bring Your Own Device. Схарактеризовано мережні засоби ІКТ, орієнтовані на застосування мобільних пристроїв на занятті. Теоретичний огляд ІКТ-інструментарію доповнено авторськими практичними розробками навчальних завдань з історичних дисциплін, методики навчання історії. Рекомендовано для викладачів суспільно-гуманітарних факультетів закладів вищої освіти, студентів і магістрантів, які здобувають освіту за спеціальністю «Середня освіта (за предметними спеціальностями) (гуманітарні та суспільні дисципліни)», учителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу в закладах загальної середньої освіти. В учебно-методическом пособии представлены материалы по применению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе высшей школы. Основное внимание уделено технологии Bring Your Own Device. Охарактеризованы сетевые средства ИКТ, ориентированные на применение мобильных устройств на занятии. Теоретический обзор ИКТ-инструментария дополнен авторскими практическими разработками учебных задач по историческим дисциплинам, методики обучения истории. Рекомендуется для преподавателей общественно-гуманитарных факультетов высших учебных заведений, студентов и магистрантов, получающих образование по специальности «Среднее образование (по предметным специальностям) (гуманитарные и общественные дисциплины)», учителей, преподающих предметы общественно-гуманитарного цикла в учреждениях общего среднего образования. The training manual presents materials on the application of information and communication technologies (ICT) in the educational process of higher education. The focus is on Bring Your Own Device technology. Characterized network ICT tools, focused on the use of mobile devices in the classroom. The theoretical overview of the ICT toolkit is supplemented by the author’s practical development of educational tasks in historical disciplines, history teaching methods. Recommended for teachers of social and humanitarian faculties of higher educational institutions, students and undergraduates who receive education in the specialty "Secondary education (by subject specialties) (humanitarian and social disciplines)", teachers who teach subjects of the social and humanitarian cycle in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
педагогіка, інформаційно-комунікаційні технології, студенти суспільно-гуманітарного профілю, підготовка майбутніх фахівців, педагогика, информационно-коммуникационные технологии, студенты общественно-гуманитарного профиля, подготовка будущих специалистов, pedagogy, information and communication technology, social and humanitarian students, training future specialists
Цитування
Дидактичні матеріали до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти : навч.-метод. посіб. / уклад. Ф. Я. Майнаєв, Л. С. Рибалко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 66 с.