Організація позааудиторних занять зі студентами з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Викладачі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди об'єднали свої зусилля задля реалізації проєкту від УКФ «Інклюзивний ART HUB» для того, щоб відкрити двері у світ мистецтва здобувачам з особливими освітніми потребами. До нашої команди увійшли спеціалісти з образотворчого, музичного, декоративно-прикладного мистецтва, фахівці з психології та спеціальної педагогіки. Здобувачі з особливими освітніми потребами потребують нашої особливої уваги. І світ мистецтва в різних його напрямах є саме тим інструментом, що здатний частково задовільнити їхні потреби. Відомий та науково доведений факт, що заняття різними видами творчості, в яких задіяні більшість психічних процесів позитивно впливають на розвиток емоційної сфери людини. Teachers of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University joined their efforts to implement the project from the Inclusive Art Hub UKF in order to open a door to the world of arts to students with special educational needs. Our team includes specialists in fine, musical, decorative and crafts, specialists in psychology and special pedagogy. Applicants with special educational needs need our special attention. And the world of art in its various directions is the tool that can partially satisfy their needs. Known and scientifically proven fact that lessons different types of creativity in which most mental processes are involved have a positive effect on the development of human emotional sphere.
Опис
Ключові слова
студенти, особливі освітні потреби, позааудиторні заняття, корекція емоційного стану, живопис, ліплення, колективне музикування, ручна праця, коворкінг, students, special educational needs, extracurricular activities, correction of emotional state, painting, molding, collective music, handwork, сovorkving
Цитування
Організація позааудиторних занять зі студентами з особливими освітніми потребами : метод. рек. до освітньої програми підгот. фахівців першого (бакалавр.) рівня вищої освіти (у рамках проєкту від УКФ «Інклюзивний ART-HUB») / В. П. Жуков, Н. М. Смолянюк, Т. М. Собченко [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 50 с.