ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено висвітлення особливостей підготовки магістрантів зі спеціальності 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка до оволодіння професійною компетентністю щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини. Рання діагностика порушень пізнавального, комунікативного, соціального, емоційно-вольового, фізичного розвитку дітей є надзвичайно складною і водночас необхідною діяльністю. Відповідно до чинної освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди розроблено робочу та навчальну програми, а також силабус обов’язкової навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини». Зазначено, що контент навчальної дисципліни можна запроваджувати у закладах вищої освіти в різних режимах навчання (онлайн, змішаний, офлайн). Це є надзвичайно актуальним та важливим у зв’язку з воєнним станом в Україні та необхідністю дотримання заходів безпеки. The publication examines the coverage of training features master's students in the specialty 016.02 Special education. Oligophrenopedagogy to mastering professional competence in the diagnosis of child development difficulties. Early diagnosis of disorders of cognitive, communicative, social, emotional-volitional, physical development of children is an extremely difficult and at the same time necessary activity. In accordance with the current educational program for the training of specialists of the first (bachelor) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a work and study program was developed, as well as a syllabus for the compulsory educational discipline "Diagnostics of child development difficulties ". It is noted that the content of the academic discipline can be to be implemented in higher education institutions in various modes of study (online, mixed, offline). This is extremely relevant and important in connection with the state of war in Ukraine and the need to observe security measures.
Опис
Ключові слова
освітній процес, професійна підготовка, олігофренопедагогіка, діти з особливими освітніми потребами, educational process, professional training, oligophrenopedagogy, children with special educational needs
Цитування
Казачінер О. С. Діагностика труднощів розвитку дитини як важлива складова професійної підготовки сучасного вчителя-дефектолога / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 89–95.