ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування в дітей молодшого дошкільного віку відповідальності в процесі виконання доручень. Зазначено, що цей процес ефективно здійснюється при дотриманні таких педагогічних умов: усвідомлення молодшими дошкільниками сутності понять «відповідальність» та «відповідальна поведінка»; забезпечення поетапності процесу формування в них відповідального ставлення до доручень; забезпечення спрямованості молодших дошкільників на співпрацю у процесі групової діяльності. Успіх доручення залежить від уміння вихователя комплектувати групи, організовувати роботу в них, розподіляти свою увагу так, щоб кожна група і кожен її учасник відчували зацікавленість педагога у їх ефективному результаті. The publication examines the formation of responsibility in the process of completing assignments in children of younger preschool age. It is noted that this process is effectively carried out in compliance with the following pedagogical conditions: awareness by younger preschoolers of the essence of the concepts of "responsibility" and "responsible behavior"; provision of phasing the process of forming in them a responsible attitude to assignments; ensuring the orientation of younger preschoolers to cooperation in the process of group activities. The success of the assignment depends on the teacher’s ability to assemble groups, organize work in them, distribute his attention so that so that each group and each of its participants feels the teacher's interest in their effective result.
Опис
Ключові слова
виховний процес, відповідальна поведінка, відповідальність, діти молодшого дошкільного віку, студентські роботи, educational process, responsible behavior, responsibility, children of younger preschool age, student works
Цитування
Синящок В. С. Формування в дітей молодшого дошкільного віку відповідальності в процесі виконання доручень / В. С. Синящок, М. О. Давидова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 318–319.