КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАДАЧІ У ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ УЧНЯМИ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній роботі під математичною компетентністю розуміється здатність використовувати свої математичні знання при вирішенні практичних і теоретичних завдань. Цілі, завдання, зміст, форми і методи статті є цілісною системою, спрямованою на формування математичної компетентності учнів, що визначається їх професійно-творчою підготовкою. У поняття компетентності входить володіння людиною відповідною компетентністю, ставлення до предмета діяльності. Деякі дослідники відзначають, що поняття компетентності близьке до поняття готовності. Вихідна компетентність – це сукупність загальних способів дій, які дозволяють людині розібратися в ситуації, досягти результатів в особистому та професійному житті в контексті конкретних професійних і соціальних партнерств. Компетентнісно-орієнтовані задачі з математики, що запропоновані учням базової школи, повинні ґрунтуватися на власному чи майбутньому досвіді учнів. In this work, mathematical competence is understood as the ability to use one's mathematical knowledge in solving practical and theoretical problems. The goals, tasks, content, forms and methods of the article are a complete system aimed at the formation of students' mathematical competence, which is determined by their professional and creative training. The concept of competence includes a person's possession of the appropriate competence, attitude to the subject of activity. Some researchers note that the concept of competence is close to the concept of readiness. Initial competence is a set of general ways of acting that allow a person to understand the situation, achieve results in personal and professional life in the context of specific professional and social partnerships. Competency-oriented math problems offered to elementary school students should be based on students' own or future experience.
Опис
Ключові слова
компетентність, знання, вміння, завдання, компетентнісний підхід, базова школа, competence, knowledge, skill, task, competence approach, basic school
Цитування
Хомік Е. Д. Компетентнісно-орієнтовані задачі у вивченні математики учнями базової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Е. Д. Хомік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 99 с.
Колекції