ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ МОДУЛЯ «ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» ЩОДО РОЗВИТКУ У СТУДЕНТІВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено викладання модуля «Формування особистості в мультикультурному середовищі». Зазначено, що насичення вивчення цього модуля інтерактивними, ігровими, рефлексивними технологіями, створення умов для творчого пошуку під час роботи з історико-педагогічними джерелами, спонукання здобувачів до евристичної, дослідницької, групової та самостійної роботи, дають можливість не лише більш ефективно застосовувати освітній та виховний потенціал модуля, а й вирішувати завдання підвищення рівня професійної компетентності майбутніх учителів, розвитку в них лідерських якостей під час проходження педагогічної практики у процесі здобуття ними вищої освіти. The publication examines the teaching of the module "Personality Formation in a Multicultural Environment". It is noted that saturation of the module with interactive, game, reflective technologies, creation of conditions for creative search when working with historical and pedagogical sources, encouragement of applicants to heuristic, research, group and independent work, make it possible not only to more effectively use the educational and educational potential of the module, but also to solve the problem of improving the level of professional competence of future teachers, developing their leadership skills during the pedagogical practice in the process of obtaining a degree.
Опис
Ключові слова
формування особистості, мультикультурне середовище, освітній процес, професійна компетентність, майбутні учителі, personality formation, multicultural environment, educational process, professional competence, future teachers
Цитування
Білик В. М. Технологічні аспекти викладання модуля «Формування особистості в мультикультурному середовищі» щодо розвитку у студентів лідерських якостей / В. М. Білик, В. Л. Ялліна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 644–647.