Використання можливостей дуальної освіти як умова підвищення якості професійної підготовки фахівців соціальної галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Анотація
У публікації розкрито питання підвищення якості професійної підготовки фахівців соціальної галузі на засадах дуальності. Продуктивними засобами професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі на засадах дуальності визначено: організацію віртуальної взаємодії з фахівцями соціальної сфери, що виступають у якості гостьових спікерів під час практико-орієнтованих занять; організацію активної взаємодії фахівців соціальної сфери під час навчальних та виробничих практик; створення активної науково-дослідної та волонтерської спільноти майбутніх фахівців соціальної галузі (СНТ спеціальності «Соціальна робота»); проходження здобувачами вищої освіти додаткових тренінгових сертифікованих професійно-спрямованих курсів. Констатовано, що плідна співпраця закладу вищої освіти з партнерською мережею спеціалізованих соціальних інституцій сприяє більш ефективному вибору здобувачами вищої освіти власного професійного напряму та працевлаштуванню у соціальній галузі. The issue of improving the quality of professional training of social sector specialists on the basis of duality is revealed in the publication. Productive means of professional training of future specialists in the social field on the basis of duality are defined as: organization of virtual interaction with specialists in the social field acting as guest speakers during practice-oriented classes; organization of active interaction of social sphere specialists during training and production practices; creation of an active research and volunteer community of future specialists in the social field (SNT specialty "Social Work"); completion of additional training certified professionally oriented courses by those obtaining higher education. It was established that the fruitful cooperation of the higher education institution with the partner network of specialized social institutions contributes to a more effective choice of higher education students in their own professional direction and employment in the social sector.
Опис
Ключові слова
дуальна освіта, професійна підготовка, партнерською мережа спеціалізованих соціальних інституцій, майбутні фахівці соціальної галузі, dual education, professional training, partner network of specialized social institutions, future specialists in the social field
Цитування
Костіна В. В. Використання можливостей дуальної освіти як умова підвищення якості професійної підготовки фахівців соціальної галузі / В. В. Костіна // Адаптивні процеси в освіті : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук. форуму з міжнар. участю, Харків, 5–6 лют. 2021 р. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 61–62.