СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ «ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ» ТА РОЛІ ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Університет завжди розглядався як спільність людей духовно зв’язаних, що усвідомлюють свою вибраність та особливе призначення в суспільстві. Адже освічена й вихована в університеті людина - це людина, що перш за все має широкий інтердисциплінарний світогляд, знає фундаментальні науки й достатньо грамотно мислить. Розуміння й широта світогляду - найважливіші ознаки університетської освіти. Університет надає не специфіковані знання, а освіченість. Професію надають інститути, технікуми, ПТУ, зрештою, спеціалізовані курси. Освіченість, передусім означає розширення горизонтів, можливість побачити і, відтак, увійти до царини нових предметностей надає можливості створити простір, у якому зможе відкритися нове. The university has always been considered as a community of spiritually connected people who are aware of their chosenness and special purpose in society. After all, an educated and educated person at a university is a person who, first of all, has a broad interdisciplinary outlook, knows fundamental sciences and thinks competently enough. Understanding and breadth of outlook are the most important features of university education. The university does not provide specific knowledge, but education. The profession is provided institutes, technical schools, vocational schools, finally, specialized courses. Education, first of all, means the expansion of horizons, the opportunity to see and, therefore, enter the realm of new objects, provides an opportunity to create a space in which new things can be discovered.
Опис
Ключові слова
система вищої освіти, університетська освіта, університети, культура, освіченість, професійна діяльність, system of higher education, University education, universities, culture, education, professional activity
Цитування
Гончаренко М. С. Сучасне бачення "ідеї університетської освіти" та ролі вчителя / М. С. Гончаренко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 103–105.