Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі: освітні орієнтири

dc.contributor.authorБойчук, Ю. Д.
dc.contributor.authorРибалко, Л. С.
dc.date.accessioned2023-05-02T09:10:29Z
dc.date.available2023-05-02T09:10:29Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractАктуальність проблеми розвитку євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній освіті обумовлена вимогами суспільства й міжнародної спільноти до вчителя, здатного успішно працювати в освітньому просторі нового формату. Сформульовано думку про орієнтацію освітнього процесу на цінності співробітництва й партнерських стосунків між учасниками педагогічної взаємодії. Зазначено, що освітні орієнтири як здоров’я і щастя людини, гуманізм і демократизм є переважними в дослідженнях учених. Означені позиції активізують трансформаційні процеси у вищій школі, що сприяють змінам у освіті. Акцентовано, що в Україні трансформація педагогічної освіти обумовлена багатьма чинниками. Серед таких чинників вагоме місце посідає урегулювання теоретичної й практичної підготовки, від якого залежить якість вищої освіти. Виробничі потреби в підготовці кваліфікованого вчителя орієнтують на збільшення практичної частки підготовки конкурентоздатних учителів. До освітніх орієнтирів віднесено розробляння критеріїв якості педагогічної освіти, застосування інноваційних підходів до організації освітнього процесу, розробляння й оновлення освітніх програм, залучення до співпраці стейкхолдерів, розширення зв’язків з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями. Євроінтеграційні процеси у вищій педагогічній школі спонукають до утвердження стійкої позиції учасників освітнього процесу стосовно новозмін. Автори статті наголошують на дотриманні відповідності академічних компетентностей, закладених в освітніх програмах, професійним компетентностям, які вимагає професійна діяльність. Приділено увагу до побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти як засобу професійного становлення та кар’єрного зростання в подальшій професійній діяльності. Запропоновано розширювати перелік освітніх програм на спеціальностях, оновлювати навчально-методичне й технічне забезпечення наявних освітніх програм. Розширено ідеї навчання через дослідження в освітньому середовищі з метою виявлення й розвитку дослідницького потенціалу здобувачів різних рівнів вищої освіти. The topicality of European integration processes in higher pedagogical education is determined by the requirements of society and the international community. They focus is at the teacher, able to work successfully in the educational workspace of a new format. Modus of educational process, high standards of cooperation and partnership, relations between participants of pedagogical interaction are given close attention. It is noted that educational cornerstones such as human health and happiness, humanism and democracy are predominant in scientific works. These crucial factors give a powerful impetus for transformational processes in higher education, that contribute to positive changes in education. It is emphasized that the transformation of pedagogical education in Ukraine is determined by many factors. Among such factors one can name proper balance of theoretical and practical training, which is of prior importance, because the quality of higher education largely depends on it. Professional requirements shape the whole process of competitive teachers` training and can only be met by focusing on the practical component of teachers` work. Educational guidelines include the formulation of criteria for quality of pedagogical education, application of innovative approaches to the organization of educational process, development and updating of educational programs, cooperation with stakeholders, further collaboration with research institutions, public organizations. European integration processes in higher pedagogical education encourage the participants of educational process to develop their own strong position regarding new changes. Authors of the article emphasize the necessity for compliance of the academic competencies stipulated in educational programs with the professional competences required by professional activity. A special attention was paid to the individual educational trajectory of a student as a means of his/her professional growth and future career development. It is suggested that one should expand the list of educational programs in various specialties, to update the educational and methodological materials, as well as technical support of existing educational programs. The ideas of learning through research in the educational environment were expanded in order to identify and develop research potential among the undergraduate and postgraduate students.
dc.identifier.citationБойчук Ю. Д. Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі: освітні орієнтири / Ю. Д. Бойчук, Л. С. Рибалко // Новий колегіум. – 2023. – № 1–2 (110). – С. 3–7.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11055
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний університет радіоелектроніки
dc.subjectспівробітництво
dc.subjectпартнерські стосунки
dc.subjectзаклад вищої педагогічної освіти
dc.subjectмайбутні вчителі
dc.subjectосвітні реформи
dc.subjectcooperation
dc.subjectpartnership
dc.subjectinstitution of higher pedagogical education
dc.subjectfuture teachers
dc.subjecteducational reforms
dc.titleРозвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі: освітні орієнтири
dc.title.alternativeDevelopment of European integration processes in a higher pedagogical school: educational guidelines
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Бойчук Ю.Д., Рибалко Л. С. Розвиток євроінтеграційних процесів у вищій педагогічній школі.pdf
Розмір:
464.21 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: