Використання ІКТ-ресурсів під час навчальних занять зі студентами із дисципліни "Формування комунікативної діяльності у дітей з особливими освітніми потребами"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-09-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group(isg-konf.com)
Анотація
Обґрунтовано думку про те, що результати проведеного наукового дослідження можуть бути використані для підготовки в закладах вищої педагогічної освіти фахівців нової генерації до роботи в інклюзивних умовах, які на основі здобутих знань та методичної підготовки спроможні системно і систематично здійснювати корекцію навчання й виховання дітей з особливими потребами, сприяти їх навчанню та соціалізації, співпрацювати з усіма учасниками освітнього процесу, працювати в команді. Обосновано мнение о том, что результаты проведенного научного исследования могут быть использованы для подготовки в учреждениях высшего педагогического образования специалистов нового поколения к работе в инклюзивных условиях, на основе полученных знаний и методической подготовки способны системно и систематически осуществлять коррекцию обучения и воспитания детей с особыми потребностями , способствовать их обучению и социализации, сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса, работать в команде. The opinion is substantiated that the results of the research carried out can be used to train new generation specialists in higher pedagogical education institutions to work in inclusive conditions, based on the knowledge and methodological training obtained, they are able to systematically and systematically correct the teaching and upbringing of children with special needs. promote their learning and socialization, cooperate with all participants in the educational process, work in a team.
Опис
Ключові слова
ІКТ-ресурси, інклюзивна освіта, студенти, комунікативна діяльність, особливі освітні потреби, ИКТ-ресурсы, инклюзивное образование, студенты, коммуникативная деятельность, особые образовательные потребности, ICT resources, inclusive education, students, communicative activity, special educational needs
Цитування
Бойчук Ю. Д. Використання ІКТ-ресурсів під час навчальних занять зі студентами із дисципліни "Формування комунікативної діяльності у дітей з особливими освітніми потребами" / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // The II th International scientific and practical conference "Development of scientific and practical approaches in the era of globalization", Boston, USA, 28–30 september, 2020 / International Science Group(isg-konf.com). – Boston. – Рp. 159–163.