ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ «МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ПРОДУКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено, як поняття педагогічної діяльності викладача вищої школи трактується вченими. Визначено характерні ознаки педагогічної діяльності викладача вищої школи. Зазначено, що супровід у педагогічній діяльності – це взаємодія між людьми, спрямована на підвищення ефективності цієї діяльності шляхом надання дозованої допомоги її виконавцю, розвиток у нього самостійності, наполегливості, рефлексивності та інших професійно важливих якостей. Зроблено висновок про те, що продуктивна педагогічна діяльність викладача ЗВО являє собою різновид професійної діяльності, яка забезпечує отримання такого очікуваного результату – підготовка компетентних та конкурентоспроможних фахівців, які здатні успішно виконувати свої фахові обов’язки, здійснювати постійне професійно-особистісне самовдосконалення, які є гідними громадянами держави. The publication investigates how the concept of pedagogical activity of a higher education teacher is interpreted by scientists. The characteristic features of the pedagogical activity of a higher education teacher are determined. It is noted that support in pedagogical activity is an interaction between people aimed at improving the effectiveness of this activity by providing dosed assistance to its performer, developing independence, perseverance, reflexivity and other professionally important qualities. It is concluded that productive pedagogical activity of a HEI teacher is a type of professional activity that ensures the achievement of the expected result - training of competent and competitive specialists who are able to successfully perform their professional duties, carry out continuous professional and personal self-improvement, and who are worthy citizens of the State.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічна діяльність, викладачі, вища школа, training of specialists, pedagogical activity, teachers, higher education
Цитування
Полєва І. Л. Визначення суті поняття «методичний супровід продуктивної педагогічної діяльності викладача ЗВО» / І. Л. Полєва, Н. О. Ткачова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 909–912.