Основи економічної теорії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У робочому зошиті представлено модулі для вивчення навчальної дисципліни «Основи економічної теорії», що полягають у формуванні знань студентів щодо глибокого розуміння студентами законів і категорій цієї науки, закономірностей функціонування та розвитку економічних систем, мікроекономіки та макроекономіки. The workbook presents modules for the study of the discipline "Fundamentals of Economic Theory", which are aimed at forming students' knowledge of the laws and categories of this science, the laws of functioning and development of economic systems, microeconomics and macroeconomics.
Опис
Ключові слова
економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, робочий зошит, economic theory, microeconomics, macroeconomics, workbook
Цитування
Гуцан Т. Г. Основи економічної теорії : робочий зошит для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти неекон. спец. / Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько, І. А. Рядинська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 61 с.