Питання ефективного поєднання різноманітних форм і методів оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін на прикладі вищої школи США

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний центр наукових досліджень, м. Київ
Анотація
У статті розглянуто питання комплексного використання різних форм і методів оцінювання студентів-гуманітаріїв. Висвітлюються головні завдання оцінювання. Схарактеризовано особливості організації оцінювання навчальних досягнень студентів з гуманітарних дисциплін в американських університетах. Стаття підкреслює важливу роль контролю у підвищенні успішності процесу навчання, акцентує увагу на необхідності впровадження нових підходів у системі оцінювання навчально-пізнавальної діяльності. В статье рассмотрены вопросы комплексного использования различных форм и методов оценивания студентов-гуманитариев. Освещаются главные задачи оценивания. Охарактеризованы особенности организации оценивания учебных достижений студентов по гуманитарным дисциплинам в американских университетах. Статья подчеркивает важную роль контроля в повышении успешности процесса обучения, акцентирует внимание на необходимости внедрения новых подходов в системе оценивания учебно-познавательной деятельности. In the article the questions of complex use of various forms and methods of evaluation of students’ knowledgeinHumanities are examined. The main tasks of the assessment are highlighted. The peculiarities of the organization of assessment of students' achievements in humanitarian disciplines in American universities are characterized. The article emphasizes the important role of control in increasing the success of the learning process, emphasizes the necessity of introduction of new approaches into the system of evaluation of educational-cognitive activity.
Опис
Ключові слова
гуманітарні дисципліни, оцінювання, нестандартизоване оцінювання, метод проектів, тестування, гуманитарные дисциплины, оценивание, нестандартизированное оценивание, метод проектов, тестирование, humanitarian disciplines, evaluation, non-standardized assessment, project method, testing
Цитування
Будко А. В. Питання ефективного поєднання різноманітних форм і методів оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін на прикладі вищої школи США / А. В. Будко // Пріоритети сучасної науки : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27–28 жовт. 2017 р. / Міжнар. центр наук. досліджень. – Київ : МЦНД, 2017. – Ч. 2. – С. 20–21.