Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування алгоритмічного мислення, що є важливою складовою частиною педагогічного процесу. Реформування шкільної освіти вимагає від дітей початкової школи оволодіння інформаційно-цифровою компетентністю, складовою якої є формування алгоритмічного мислення, а саме: самостійно будувати алгоритми, планувати та моделювати майбутню діяльність, здатність мислити логічно (аналізувати, порівнювати, абстрагувати та узагальнювати). В статье рассмотрено формирование алгоритмического мышления, которое является важной составной частью педагогического процесса. Реформирование школьного образования требует от детей начальной школы овладением информационно-цифровой компетентностью, составляющей ее является формирование алгоритмического мышления, а именно: самостоятельно строить алгоритмы, планировать и моделировать будущую деятельность, способность мыслить логически (анализировать, сравнивать, абстрагировать и обобщать). The article deals with the formation of algorithmic thinking, which is an important part of the pedagogical process. Reforming school education requires primary school children to master information and digital competence, its component is the formation of algorithmic thinking, namely, to build algorithms independently, to plan and model future activities, the ability to think logically (analyze, compare, abstract and generalize).
Опис
Ключові слова
алгоритмічне мислення, початкова школа, інформаційно-цифрова компетентність, студентські роботи, алгоритмическое мышление, начальная школа, информационно-цифровая компетентность, студенческие работы, algorithmic thinking, primary school, information and digital competence, student work
Цитування
Єдіфанова Ю. Формування алгоритмічного мислення учнів початкової школи / Ю. Єдіфанова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 41.