ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито, що суттєве значення у організації ефективного дистанційного навчання має розробка та використання спеціальних методичних підходів до вивчення навчального матеріалу. Реалізація зазначеного підходу потребує якісного та сучасного навчально-методичного забезпечення. Так, до кожного модуля уявляється необхідним мати комплект плакатів (інфографіки) із теоретичним відомостями, набір практичних завдань та вправ, спрямованих на засвоєння теоретичного матеріалу та формування практичних навичок, комплект завдання для поточного оцінювання та тематичного контролю. В статье раскрыто, что существенное значение в организации эффективного дистанционного обучения имеет разработка и использование специальных методических подходов к изучению учебного материала. Реализация указанного подхода требует качественного и современного учебно-методического обеспечения. Так, к каждому модулю представляется необходимым иметь комплект плакатов (инфографики) с теоретическими сведениями, набор практических заданий и упражнений, направленных на усвоение теоретического материала и формирование практических навыков, комплект задания для текущего оценивания и тематического контроля. The article reveals that essential importance in organizing effective distance learning has the development and use of special methodological approaches to the study of educational material. Implementation of this approach requires qualitative and modern educational and methodological support. Yes, to each module seems to have a set of posters (infographics) with theoretical information, a set of practical tasks and exercises aimed at learning theoretical material and the formation of practical skills, a set of tasks for the current evaluation and thematic control.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, математика, базова середня школа, магістерські роботи, дистанционное обучение, базовая средняя школа, магистерские работы, distance learning, mathematics, basic high school, master's works
Цитування
Остапенко А. В. Особливості реалізації дистанційного навчання математики учнів базової середньої школи / А. В. Остапенко // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 95.