ОСНОВНІ ШЛЯХИ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ (на прикладі економічного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автор приводить доведення, що процес творчої самореалізації майбутніх економістів є однією з найважливіших проблем педагогічної науки і розкриває основні шляхи створення умов для творчої самореалізації студентів-економістів у навчальній, науковій та позааудиторній роботі. В статье автор приводит доказательства, что процесс творческой самореализации будущих экономистов является одной из важнейших проблем педагогической науки и раскрывает основные пути создания условий для творческой самореализации студентов-экономистов в учебной, научной и внеаудиторной работе. In the article the author gives evidence that the process of creative self-realization of future economists is one of the most important problems of pedagogical science and reveals the main ways of creating conditions for creative self-realization of students-economists in educational, scientific and extracurricular work.
Опис
Ключові слова
економіка, майбутні економісти, творча самореалізація, аспірантські роботи, экономика, будущие экономисты, творческая самореализация, аспирантские работы, economy, future economists, creative self-realization, postgraduate work
Цитування
Гайдученко Ю. О. Основні шляхи створення умов для самореалізації майбутніх економістів (на прикладі економічного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди) / Ю. О. Гайдученко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 188–192.