Перспективне управління в системі вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)
Анотація
У статті проаналізована раль перспективного управління в системі вищої освіти. Розкриті стратегічні й тактичні основи перспективного управління. Показано, що для здійснення перспективного управління в педагогічній системі необхідна перебудова системастворюючих компонентів - методів і форм спільної діяльності викладачів і студентів. При цьому необхідною є перебудова інших компонентів:цілей, принципів, місту. Розробка моделей навчального матеріалу дисциплін дозволяє використовувати їх у процесі перспективного управління процесам навчання у вищій шкалі. В статье проанализирована роль перспективного управления в системе высшего образования. Раскрыты стратегические и тактические основы перспективного управления. Показано , что для осуществления перспективного управления в педагогической системе необходима перестройка системообразующих компонентов – методов и форм совместной деятельности преподавателей и студентов. При этом необходимо перестроить другие компоненты - цели, принципы, содержание. Разработка моделей учебного материала дисциплин позволит использовать их в процессе перспективного управления процессом обучения в высшей шкале. In paper the role of perspective management in a system o f higher education is analysed. The strategic and tactical fundamentalses of perspective management are opened. Is shown, that the rearrangement backbone o f components - methods and forms of share activity of the teachers and students is necessary for exercise o f perspective management in a pedagogical system. Thus it is necessary to rebuild other components - purpose, principles, contents. The development o f models o f an educational stuff o f disciplines will allow to use them during perspective management o f process o f learning in a higher school.
Опис
Ключові слова
система вищої освіти, перспективне управління, стратегія, тактика, модель, система высшего образования, перспективное управление, стратегия, тактика, модель, a system o f higher education, perspective management, strategy, tactics, model
Цитування
Прокопенко А. І. Перспективне управління в системі вищої освіти / А. І. Прокопенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2002. – Вип. 23. – С. 28–37.